Friday, 21 June 2019

Toomas Karmo: XXVII, ehk 1869.a. suurjuubeli, üldlaulupeo tuli jõuab Tartu Observatooriumisse - Tartu Observatory Receives the XXVII National Song Festival Flame, Marking the Sesquicentennial of the Inaugural (1869) Festival

Nii jõudis XXVII Üldlaulupeo tuli täna hommikul Tartu Observatooriumisse. Minu foto, pildistamise hetkeks UTC=20190621T0808Z; litsensitingimuste ehk taaskasutamise juhtnööriks võtta tavaline, paljulubav, Creative Commons. Nagu on normaalne blogspoti kirjastamise juures, saab fotot tavalises brauseris suurendada  hiireklõpsuga. - This morning the XXVII National Song Festival flame arrived at Tartu Observatory. My photo, from UTC=20190621T0808Z; for licensing terms, in other words for guidance on reproduction, take the duly permissive and liberal terms of Creative Commons. As is normal in blogspot publishing, the photo can be enlarged in a normal browser, through a mouse-click. [NOTE ADDED: This particular National Song Festival marks the 150th anniversary of the first (1869) Song Festival, which has long served historians as a milestone within the 1860s National Awakening. The process which the Awakening launched, and which went through its ups and downs over ensuing decades, was to culminate in a pair of legal instruments - on the one hand in the 1918-02-24 Declaration of Independence, and on the other hand in the 1920-02-02 Treaty of Tartu (Traité de Paix, with signatories "Esthonie" and "Republique des Soviets de Russie"), a little after the ceasefire which ended the 1918-1919 War of Indepedence. The XXVII Festival, scheduled for 2019-07-04 through 2019-07-07 in Tallinn,  as a sesquicentennial, is currently being promoted with a procession of the Festival flame through various Estonian centres, both urban and (as in our case) rural. I guess that our local procedure, as I observed it this morning, is typical, with police escort, choirs, ladies in folk costumes (as visible in my photo), and a flag-waving, shutter-happy, crowd.]

Monday, 17 June 2019

Toomas Karmo: Postscriptum 2018.a. esseele ladina keele õppimise teemal / Postscript to 2018 Essay on the Studying of Latin

Kvaliteedihinnang: - Quality assessment:

Selle viiepallilise skaala kohaselt, mis kehtib praegu Eestis, ja kindlasti ka naaberriikides, ja on tuttav kadunud, mitte tagantjärele leinatud, NSVL-i akadeemilise elu vaatlejatele (siin rakendades neid kergeid, lõtvu, kriteeriume, mida Kmo rakendab oma nõgises fantaseeritud "Aleksandr Stepanovitsh Popovi nimelises sangarliku raadio instituudis" ja oma nõgises fantaseeritud "Nikolai Ivanovitsh Lobatshevki nimelises sotsialistliku matemaatika instituudis" - kus, fantaasias ette kujutatud kaksikinstituutide lõdva ja vähenõudliku hindamisreeglite kohaselt 1/5 on "eepiline läbikukkukmine", 2/5 "läbikukkumine, mis pole nii katastrofaalne, et eepilusust saavutada", 3/5 on "kehvavõitu läbipääsemine", 4/5 on "hea" ja 5/5 on "eeskujulik": 2/5. Põhjendus: Teema ei võimaldanud filosoofiliselt sügavat käsitlemist. -  On the 5-point scale current in Estonia, and surely in nearby nations, and familiar to observers of the academic arrangements of the late, unlamented, Union of Soviet Socialist Republics (applying the easy and lax standards Kmo deploys in his grubby imaginary "Aleksandr Stepanovitsh Popovi nimeline sangarliku raadio instituut" (the "Alexandr Stepanovitch Popov Institute of Heroic Radio") and his  grubby imaginary "Nikolai Ivanovitsh Lobatshevski nimeline sotsalitsliku matemaatika instituut" (the "Nicolai Ivanovich Lobachevsky Institute of Socialist Mathematics") - where, on the lax and easy grading philosophy of the twin Institutes, 1/5 is "epic fail", 2/5 is "failure not so disastrous as to be epic", 3/5 is "mediocre pass", 4/5 is "good", and 5/5 is "excellent"): 2/5. Justification: The chosen theme did not offer scope for philosophical depth.  


Variandikroonika: - Revision history:

Kõik kalendrip
äevad-kellaajad variandikroonikas on ära toodud UTC-s. UTC, ehk "Maailmakell", on vana GMT-i, ehk "Greenwich Mean Time"-i, täpsustus. Tarvitusel on ISO ettekirjutatud YYYYMMDDThhmmZ ajastembi formaat (kusjuures YYYY on UTC aasta, MM UTC kuu, DD UTC kuupäev, hh UTC tunniarv, mm UTC minutiarv). UTC praegu jookseb Toronto tsiviilkellast 4 tundi ette, Tallinna tsiviilkellast 3 tundi taga. - All times in these blog "revision histories" are stated in UTC (Universal Coordinated Time/ Temps Universel Coordoné,  a precisification of the old GMT, or "Greenwich Mean Time"), in the ISO-prescribed YYYYMMDDThhmmZ timestamping format. UTC currently leads Toronto civil time by 4 hours and currently lags Tallinn civil time by 3 hours. 
 
 
  • 20190620T0841/variant 1.1.0: Kmo kergelt timmis üht "proovikivi" ladinakeelse-anlüüsi harjutust. Ta tegi ka pisikesi grammatilisi või puhtstiililisi parandusi, ehkki enam kui 48 pärast variandi 1.0.0 koostamist. Üldise kontrolli juures ta märkas, et pakutud  UTC seletused (siit mõni rida ülespoole) paraku vastasid Eesti ning Kanada talvekelladele, mitte Eesti ning Kanada suvekelladele. Seegi punkt on nüüd korda pandud. Kmo jättis endale õigust teha veelgi pisikesi, sisusliselt tähtsusetuid, puhtkosmeetilisi õiendusi, järgmise 200 tunni jooksul, kui siin protokollimata variandid 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, ... . - Kmo fine-tuned one of his "touchstone" Latin-analysis exercises. He also make some tiny grammatical and stylistic repairs, even though more than 48 hours had passed since his writing of version 1.0.0. In the course of his general checking, Kmo noticed that his offered acount of UTC (a few lines above this present sentence) was unfortunately fitted to Estonian and Canadian civil winter time, rather than to Estonian and Canadian civil summer time. This fault he likewise corrected.  Kmo reserved the right to make further tiny, nonsubstantive, purely cosmetic, tweaks, over the coming 200 hours, as here-undocumented version 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, ... . 
  • 20190617T1851Z/variant 1.0.0: Kmo laadis piisavalt  lihtivud tööd blogspoti serverile. Ta jättis enda kätte õiguse teha veel pisikesi, sisusliselt tähtsusetuid, puhtkosmeetilisi õiendusi, järgmise 48 tunni jooksul, kui siin protkollimata variandid 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, ...   - Kmo uploaded an adequately  polished version to the blogspot server. He reserved the right to make further tiny, nonsubstantive, purely cosmetic, tweaks, over the coming 48 hours, as here-undocumented versions 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, ... . 
[FILOLOOGILINE TEAVE: Lahkel lugejal palun andestada minu eestikeelseid kirjavigu. Kui pensionieas Välis-Eestist Eestisse ümberasuja, läinud aastakümnete pagulusolude sunnil ilma kodukeelse koolihariduseta, pean ma oma kirjakeelt nüüd parandama peamiselt praktilise harjutamise teel. Sellega ongi siinsamas blogspotis vahetevahelt algusi tehtud, ehkki kohmakalt. Keelelised parandusettepankud oleksid teretulnud, aadressil Toomas.Karmo@gmail.com. - LINGUISTIC NOTE: I ask the Gentle Reader to forgive my blemishes in Estonian prose. As a pension-aged resettler from the Estonian diaspora to Estonia, obliged by exile-diaspora circumstances over the past decades to forego formal Estonian schooling, I must now improve my Estonian prose composition for the most part simply through practice. I have made such a practical-prose beginning here and there in blogspot, albeit clumsily. Linguistic corrections would be welcome, at the address Toomas.Karmo@gmail.com.] 

Taustakirjeldus - Background 


2018.a. talve lõpul, minu viimasel Kanadas asumise aasta alguses, ma kirjutasin ladina keele pedagoogikast  siinses blogspotis inglise keeles, rubriigil "Studying Latin: Some Theoretical Whys, Some Practical Hows" (URL-il http://toomaskarmo.blogspot.com/2018/02/toomas-karmo-studying-latin-some.html).  Nüüd on aeg käes mullu Kanadas alustatud teemal pisut Eestis jätkata, ühe teatud esilekerkinud isiku julgustamiseks.  - At the end of 2018 winter, at the start of my final year of living in Canada, I wrote on the subject of Latin studies here in blogspot in English, under the heading "Studying Latin: Some Theoretical Whys, Some Practical hows" (at the URL http://toomaskarmo.blogspot.com/2018/02/toomas-karmo-studying-latin-some.html). The time has now come for me to continue, here in Estonia, with the theme that I started in Canada, so as to encourage a certain recently emerging individual. 

Nimelt on üks noorevõitu tudeng, prl või hr "ABC", astunud skaibiühendusse välismaalt, paludes minu nõu tema algavas ladinakeele õppimises. "ABC" on ülikooli lõpetanud. Seega pole ta hetkel kursustel, ja seega vajaks ta veel eriti kellegi nõu. Nõu ma pakun talle rõõmsalt ning tasutult. Ma leian, et sobiv on neid nõuandeid ka laiema Interneti üldsusega jagada, kuna nad võiksid tulevikus teistelegi kasulikuks osutuda. -  Specifically, a rather youthful student, Miss or Mr "ABC", has recently started Skype communication from abroad, asking my advice in her or his just-launched Latin studies. "ABC" has finished university. He or she is consequently not at the moment enrolled in courses, and consequently is in particular need of advice. I give her or him my help cheerfully and for free. I find it additionally appropriate to share my tips with the general Internet readership, since my advice may in future prove useful to persons other than ABC.  

Siinjuures on vaid üks hoiatus ehk "caveat" ("Cave canem" = "Hoia koera eeset", "Caveat emptor" = "Ostja olgu valvel"). Ehkki ma saan ABC-d aidata tasutult, ei ole mul tulevikus võimalik säärast abi mitmele kinkida. Seega caveant omnes! Juhul, kui mõnel ilusal päeval pöördub minu poole mõni teine ning kolmas isik "BCD" ning "CDE" analoogsete vajadustega, oleksin ma sunnitud suhtuma jõudsalt kasvavasse asjasse mitte täiesti eitavalt, kuid siiski kui ettevõtja ehk teenustemüüja. Kui, ütleme hüpoteetiliselt, kaugema tuleviku prl BCD osutub välismaalaseks nagu ABC, peaksin ma temaga koos uurima PayPal'i tasuvõimalusi. Ja kui, ütleme jälle hüpoteetiliselt, kaugema tuleviku hr CDE osutub eestimaalaseks, peaksin ma temalt paluma mingisugust sobivat tasu kas sularaha või pangaülekande või õunapuudepügamistööde näol, või - mis veelgi parem - minu eesti kirjakeele parandamises. - A reservation or "caveat" arises here. ("Cave canem" = "Look out for the dog", "Caveat emptor" = "Let the purchaser beware.") Although I can help ABC for free, it will not be feasible for me in future to offer this type of help to many people. So caveant omnes! If it should one fine day happen that some second and third individuals "Miss BCD" and "Mr CDE" turn to me with needs similar to those of ABC, I would be obliged to adopt, toward the vigorously expanding situation, an attitude not altogether negative, and yet nevertheless entrpreneurial, as appropriate in the selling of a service. If (let us hypothetically suppose) the BCD of the remoter future proves to be a foreigner, as ABC is, then I would have to explore PayPal financial-transfer possibilities with her. And if (let us again hypothetically suppose) the CDE of the more remote future turns out to be Estonian, I would have to ask him for appropriate compensation in cash or by bank transfer or by way of apple-tree pruning - or, what would be still better, through his tutoring me in Estonian prose composition. 

Et ABC privaatsust kaitsta, ma siin ei seleta, millest soost on ABC, ega milles konkreetses välisriigis ta asub (ja veel ammugi mitte, milles linnas). Ma näiteks ei kinnita ega lükka ümber oletust, et ABC asub kusagil Aasias. Siin tuletaksin vaid meelde hea ameerika vanasõna, Las Vegase kohta, mis sobiiks iga linna-küla-aleviku kohta, asugu see kas Ameerikas või (näiteks) Aasias, Aafrikas või Austraalias: Mis sünnib Vegases jäägu Vegasesse. - To protect ABC's privacy, I will not here divulge ABC's gender or in what particular foreign country ABC is living (and much less in what foreign city). I for example neither confirm nor deny the supposition that ABC lives somewhere in Asia. Here I would simply call to mind the good American proverb, concerning Las Vegas, applicable to any city-town-village-hamlet anywhere, be it in America or (e.g.) in Asia, Africa, or Australia: What happens in Vegas stays in Vegas. 


Konkreetseid soovitusi ABC-le ning teistele (1): Seadke sisse ajaregister - Concrete advice for ABC and others (1): Set up  a timelogPeab kindlaks tegema, et vajalik aeg saab vajalikus mahus investeeritud. Nagu ma eelpoolmainitud essees (http://toomaskarmo.blogspot.com/2018/02/toomas-karmo-studying-latin-some.html) 2018.a. nentisin, grammatika aluste õppimise puhul sobivalt kompaktsest ja asjalikust raamatust (isiklikult eelistaksin ma seal-mainitud Bettsi Teach Yourself Latin), tuleks investeerida paarsada tundi. ("...thanks to almost two millennia of systematized teaching, we know just how long it takes to master Latin declensions and conjugations, for the pupil of average intelligence at or beyond late adolescence. With decently brisk instruction books, such a pupil does not need six hundred desk hours. Three hundred, perhaps even two hundred, or in the case of a really gifted pupil under two hundred, are known to suffice." - "...tänu ligi kahe aastatuhande süstemaatiseeritule õpetamisele, me teame küllaltki täpselt, kui kaua aega läheb ladinakeele käändkondade ja pöördkondade omaksvõtmiseks, keskpäraste võimetega tudengi puhul kas teismelise ea lõpu poole või veel kõrgemas elueas. Viisakalt kiiretempoliste õpikute juures niisugune õpilane ei vajaks kuutsada õppelaua tundi. On teada, et piisab kolmestsajast, võimalikult isegi paaristsajast, ja erakordselt andeka õpilase puhul koguni alla kahesajast tunnist.") - It is necessary to make check that time has been duly invested. As I mentioned in the above-cited 2018 essay (http://toomaskarmo.blogspot.com/2018/02/toomas-karmo-studying-latin-some.html), for the learning of foundational grammar from a suitable compact and businesslike book (personally I prefer the there-mentioned book by Betts, Teach Yourself Latin), it would be appropriate to invest a couple of hundred hours. ("...thanks to almost two millennia of systematized teaching, we know just how long it takes to master Latin declensions and conjugations, for the pupil of average intelligence at or beyond late adolescence. With decently brisk instruction books, such a pupil does not need six hundred desk hours. Three hundred, perhaps even two hundred, or in the case of a really gifted pupil under two hundred, are known to suffice.") 

Siinjuures ma soovitaksin oma enda harjumust, kus ka olen läbi mõnegi aasta pidanud oma iga olulise õppeaine juures ajaregistri, arvutis, lameda-ASCII ehk *.txt formaadis. - Here I would recommend my own routine, under which I have for quite a few years been keeping a timelog for each of my significant study subjects, on computer, in flat-ASCII (*.txt) format. 

Näitena toon siin, osaliselt, üks minu mitmest registrist - nimelt see, mis aitas mul valvata minu privaatset ladina keele õppimist, kui ma võtsin ladina keele uuesti käsile alatest 2007.a. (Ma olin küll veel kaugemas minevikus, aastail 1982-1983, olnud kursustel Austraalias, osaliselt Bettsi enda auditooriumis. Järelikult ei ole ma õpilase ABC raskemas seisundis. Tema praegune algus, vastandina minu 2007-09-29 algusele, on puhtalt nullist.) Antud näitest on näha, et ma hilisemates faasides olin oluliste autorite juures: "regula s. Benedicti" on vihje Nursia Benektiinuse munkade Reeglile, "Latin Prose" aga vihje Ontario (Kanada) gümnaasiumitele mõeldud umbes 1960.a.-st kogumikule, kus on pikki lõiki Caesarist ning Cicerost, lühemaid lõiki veel teistest autoritest.   - In illustration, I reproduce here, in part, one of my many timelogs - namely the one which helped me monitor my private Latin study, when I took up Latin again, as a refresher, from 2007 onward. (I indeed had in the more remote past, in the years 1982 and 1983, taken courses in Australia, in part in Betts's own classroom. Consequently my position is easier than ABC's. Her or his own beginning, in contrast to my 2007-09-29 beginning, is a beginning from zero.) From this illustration it can be seen that in the later phases of my work I have been using appropriate authors: "regula s. Benedicti" in the timelog is a reference to the monastic Rule from Benedict of Nursia, and "Latin Prose" a reference to a 1960-era Ontario (Canada) high-school anthology, offering long extracts from Caesar and Cicero, as well as shorter extracts from other authors.) 20070929=02h02->0002h02 (HEBD 0000)
..............................
20070930=01h13->0003h15 (HEBD 0001)
20071001=01h00->0004h15
..............................
20071007=01h33->0005h48 (HEBD 0002)
20071008=00h47->0006h35
20071010=00h48->0007h23
..............................
20071014=00h46->0008h09 (HEBD 0003)
20071018=02h15->0010h24
......................................................................
20071024=00h14->0010h38 (HEBD 0004)
20071025=01h32->0012h10
20071026=01h21->0013h31
......................................................................
20071031=03h04->0016h35 (HEBD 0005)
......................................................................
20071105=01h43->0018h18 (HEBD 0006)
20071109=00h25->0018h43
20071110=00h05->0018h48
......................................................................
20071111=01h36->0020h24 (HEBD 0007)
20071112=00h30->0020h54
20071113=00h34->0021h28
20071117=01h05->0022h33
......................................................................
20071119=00h50->0023h23 (HEBD 0008)
20071120=01h02->0024h25
20071121=00h55->0025h20
......................................................................
20071126=00h58->0026h18 (HEBD 0009)
20071127=00h24->0026h42
20071130=00h48->0027h30
......................................................................
20071203=00h20->0027h50 (HEBD 0010)
20071204=00h17->0028h07
20071206=01h23->0029h30
20071207=01h11->0030h41
......................................................................
20071209=00h46->0031h27 (HEBD 0011)
20071210=00h12->0031h39
20071211=01h04->0032h43
20071215=00h55->0033h38
20071216=01h03->0034h41
......................................................................
20071219=01h11->0035h52 (HEBD 0012)
20071222=00h37->0036h29
......................................................................
20071226=01h26->0037h55 (HEBD 0013)
20071227=01h18->0039h13
......................................................................
20080101=03h22->0042h35 (HEBD 0014)

((/.../))

20090702=00h27->0218h04
20090928=00h14->0218h18__regula s. Benedicti
20091005=00h09->0218h27
20091009=00h16->0218h43
20100521=00h06->0218h49__regula s. Benedicti

((/.../))

20150622=01h17->0330h48
20150624=02h16->0333h04
20150625=01h18->0334h22
20150626=02h38->0337h00

((/.../))
20170728=01h21->0402h31__legebam in antologia "Latin Prose",
                         in parte secundaria
20170729=01h27->0403h58__itaqe
* HEBDOMA_PERDITA
* HEBDOMA_PERDITA
20170817=00h23->0404h21__itaque

((/.../))

20180306=00h02->0511h12
20180307=00h03->0511h15
20180310=00h10->0511h25

((/.../))

Konkreetseid soovitusi ABC-le ning teistele (2): Kontrollige oma oskusi minu pisikeste "proovikividega" - Concrete advice for ABC and others (2): Check your skills with my small "touchstone" exercises


ABC saab kontrollida oma ladina analüüsimisoskusi paariminutilse vestluse juures, kui me järgmisel korral skaibime. Tal on hetkel Bettsi esimene peatükk vist läbi võetud. Seega siis pakuksin pisikesi proovikive, millega saab juba ülilühikese vestluse jooksul kontrollida, et tema esimese-peatüki asi on korras. Õpilane ABC tõlkigu mulle järgmisi proovikive inglise keelde, oma skaibimikrofoni juures: - ABC can check her or his Latin analysis skills in the course of a two-minute chat, when we next Skype. She or he has now perhaps finished the first chapter in Betts. I would consequently offer some tiny touchstones, through which we can confirm, in a brief chat, that ABC's first-chapter affairs are in good shape. Let student ABC translate the following touchstones into English, at his or her Skype microphone:  

* (a) insulae puellarum
* (b) puellae insularum
* (c) Nauta puellam amat.
* (d) Puellam nauta amat.
* (e) Nautam puella amat.
* (f) Puella nautam amat.
* (g) Puellae nautas amant.
* (h) Puellas nautae amant.
* (i) Nauta insulam puellae amat.
* (j) Nauta puellam agricolae amat.
* (k) Nautae puellas insularum amant.
* (l) Agricola est in insula cum puella.
* (m) Agricola est in insula cum puellis. 
* (n) Agricolae in insula cum puella sunt.
* (o) Agricolae in insulis cum puellis sunt.   

[See on praeguse blogspoti pala lõpp. - This is the end of the current blogspot posting.]

Saturday, 19 January 2019

Toomas Karmo: More Work on the Visually Brightest Stars (Upgrade in RASC Publishing)

Kvaliteedihinnang: - Quality assessment:

Selle viiepallilise skaala kohaselt, mis kehtib praegu Eestis, ja kindlasti ka naaberriikides, ja on tuttav kadunud, mitte tagantjärele leinatud, NSVL-i akadeemilise elu vaatlejatele (siin rakendades neid kergeid, lõtvu, kriteeriume, mida Kmo rakendab oma nõgises fantaseeritud "Aleksandr Stepanovitsh Popovi nimelises sangarliku raadio instituudis" ja oma nõgises fantaseeritud "Nikolai Ivanovitsh Lobatshevki nimelises sotsialistliku matemaatika instituudis" - kus, fantaasias ette kujutatud kaksikinstituutide lõdva ja vähenõudliku hindamisreeglite kohaselt 1/5 on "eepiline läbikukkukmine", 2/5 "läbikukkumine, mis poli nii katastrofaalne, et eepilusust saavutada", 3/5 on "kehvavõitu läbipääsemine", 4/5 on "hea" ja 5/5 on "eeskujulik": 2/5. Põhjendus: Teema ei võimaldanud filosoofiliselt sügavat käsitlemist. -  On the 5-point scale current in Estonia, and surely in nearby nations, and familiar to observers of the academic arrangements of the late, unlamented, Union of Soviet Socialist Republics (applying the easy and lax standards Kmo deploys in his grubby imaginary "Aleksandr Stepanovitsh Popovi nimeline sangarliku raadio instituut" (the "Alexandr Stepanovitch Popov Institute of Heroic Radio") and his  grubby imaginary "Nikolai Ivanovitsh Lobatshevski nimeline sotsalitsliku matemaatika instituut" (the "Nicolai Ivanovich Lobachevsky Institute of Socialist Mathematics") - where, on the lax and easy grading philosophy of the twin Institutes, 1/5 is "epic fail", 2/5 is "failure not so disastrous as to be epic", 3/5 is "mediocre pass", 4/5 is "good", and 5/5 is "excellent"): 2/5. Justification: The chosen theme did not offer scope for philosophical depth.  


Variandikroonika: - Revision history:

Kõik kalendrip
äevad-kellaajad variandikroonikas on ära toodud UTC-s. UTC, ehk "Maailmakell", on vana GMT-i, ehk "Greenwich Mean Time"-i, täpsustus. Tarvitusel on ISO ettekirjutatud YYYYMMDDThhmmZ ajastembi formaat (kusjuures YYYY on UTC aasta, MM UTC kuu, DD UTC kuupäev, hh UTC tunniarv, mm UTC minutiarv). UTC praegu jookseb Toronto tsiviilkellast 5 tundi ette, Tallinna tsiviilkellast 2 tundi taga. - All times in these blog "revision histories" are stated in UTC (Universal Coordinated Time/ Temps Universel Coordoné,  a precisification of the old GMT, or "Greenwich Mean Time"), in the ISO-prescribed YYYYMMDDThhmmZ timestamping format. UTC currently leads Toronto civil time by 5 hours and currently lags Tallinn civil time by 2 hours. 
 
  • 20190131T0943Z/variant 1.1.0: Kmo muutis kvaliteedihinnangut allapoole (varem 3/5, nüüd aga 2/5). Ta veel täiendas pakutud Tartu-Tõravere meteoroloogiajaama andmeid. Ta jättis enda kätte õiguse teha veel pisikesi, sisusliselt tähtsusetuid, puhtkosmeetilisi õiendusi, järgmise 48 tunni jooksul, kui siin protkollimata variandid 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, ...   - Kmo revised his quality assessment downward, from  3/5 to 2/5. He also supplemented the information he had been offering on the Tartu-Tõravere meteorology station. He reserved the right to make further tiny, nonsubstantive, purely cosmetic, tweaks, over the coming 48 hours, as here-undocumented versions 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, ... . 
  • 20190119T2026Z/variant 1.0.0: Kmo laadis piisavalt  lihtivud tööd blogspoti serverile. Ta jättis enda kätte õiguse teha veel pisikesi, sisusliselt tähtsusetuid, puhtkosmeetilisi õiendusi, järgmise 48 tunni jooksul, kui siin protkollimata variandid 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, ...   - Kmo uploaded an adequately  polished version to the blogspot server. He reserved the right to make further tiny, nonsubstantive, purely cosmetic, tweaks, over the coming 48 hours, as here-undocumented versions 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, ... . 
[HOIATAV TEAVE: Tunduvalt vigane bloggeri-nimeline serveri tarkvara on viimaste kuude jooksul näidanud kalduvusi paigutada soovimatut valgevahet niimõnesse siia laaditud esseesse. Kui tundub, et ekraan lõpeb tühja ruumiga, tuleb veel allapoole liikuda, hiire abil. Essee lõpp ei ole käes enne, kui esineb tavaline bloggeri sõnum "Posted by Toomas (Tom) Karmo at". - Bloggeri tarkvara on ka näidanud kalduvusi, vähemalt kui rakendatud minu varema, aegunud, veebi esseedekirjutamise brauseri kaudu, toota HTML-i, mida eri allalaadivad brauserid formaadivad erinevatel viisidel. Mõned allalaadivad brauserid on võimalikult vahest mitte korralikult sisse lugenud kõik need "Cascading Style Sheets'e" (CSS-e), mis igas tavalises veebibrausers juhivad lehekülje servade, kõrvalparagrahvide jms. paigutamist. Kui Te oletate, et Teie kasutuselevõetud brauseris esineb CSS-e probleeme, olge kannatlikud: tõenäone on, et ehkki osa sisust on paigutatud mõnda veidrasse kohta (näiteks, brauseri alumise serva vastu, kui ta pidanuks minema parema serva vastu), siiski kõik serveri sisu on lükatud Teie brauserisse ühte või teisse kätteleitavasse paika. - Viimaseks, on võimalik et on bloggeri iseärasusi-eksitusi, väljaspool minu kontrolli, tähtede suuruse määramises, ridade vahemaa määramises või trükiploki parema serva õgvendamisstiili määramises. - Kes soovib aidata sääraste veebivigade parandamisega, või kes soovib ka teisigi tehnilisi nõuandeid pakkuda, võiks julgesti mulle kirjutada aadressil Toomas.Karmo@gmail.com. - CAUTION: A bug in the blogger server-side software has in some past months shown a propensity to insert inappropriate whitespace at some points in some of my posted essays. If a screen seems to end in empty space, keep scrolling down. The end of the posting is not reached until the usual blogger "Posted by Toomas (Tom) Karmo at" appears. - The bloggersoftware has also shown a propensity, at any rate when coupled with my erstwhile, out-of-date, Web-authoring uploading browser, to generate HTML that gets formatted in different ways on different downloading browsers. Some downloading browsers have sometimes perhaps not correctly read in the entirety of the "Cascading Style Sheets" (CSS) which on all ordinary Web servers control the browser placement of margins, sidebars, and the like. If you suspect CSS problems in your particular browser, be patient: it is probable that while some content has been shoved into some odd place (for instance, down to the bottom of your browser, where it ought to appear in the right-hand margin), all the server content has been pushed down into your browser in some place or other. - Finally, there may be bloggervagaries, outside my control, in font sizing or interlinear spacing or right-margin justification. - Anyone inclined to help with trouble-shooting, or to offer other kinds of technical advice, is welcome to write me via Toomas.Karmo@gmail.com.]
On 2018-01-01, I uploaded a blogspot posting, as http://toomaskarmo.blogspot.com/2018/01/toomas-karmo-visually-brightest-stars.html, on a publishing initiative at the Royal Astronomical Society of Canada (RASC). At the time, RASC had just undertaken the simultaneous issuing of 2018 Canadian and 2018 USA editions of its venerable annual Observer's Handbook

Now, at the start of 2019, it is appropriate to upload an update. This update I write no longer from the vicinity of the David Dunlap Observatory in Richmond Hill, Ontario, Canada, but from my new quarters in the dark-sky hamlet, Tõravere, of Tartu Observatory in Estonia. 

****

The 2018 RASC initiative has succeeded, with the debut USA edition generating sufficient interest to justify RASC in issuing a 2019 USA successor. We may now hope that in 2020 and later years,  RASC proves able to follow the precedents it successfully set in 2018 and 2019. Further, I privately hope that over the coming years the USA edition will attract at least a few readers over here in Europe. 


****

As RASC moves forward, I try to move forward too, from Estonia, in my continuing capacity as lead author of the Handbook visually-brightest-stars article. 

The Handbook printed edition does not offer much scope for change, apart from the systematic updating of celestial coordinates in the brightest-stars table and the opportunistic updating of miscellaneous other tabulated data. The online brightest-stars work, on the other hand, can and should get overhauled from one year to the next. 

For 2019, I have made only minor amplifications in my three-author collegium's online essay (now incorporating, however, all the substance from the printed-edition essay, so as to make the online version intelligible to those readers who lack the printed Handbook).  My main online overhaul for 2019 has been not in the essay, but in the long star-by-star table that follows it. For present blogspot purposes, it suffices to reproduce what I write in the 2019 online essay regarding the 2019 online table: 

[Here is] an extended version of the printed-edition table, (a) with extra stars (the brightest 313, allowing for variability, where the printed edition has almost 30 fewer, allowing for variability), and (b) with additional remarks for most of the duplicated stars. The online essay and table try to address the needs of three kinds of serious amateur: amateurs who are also astrophysics students (whether or not enrolled formally at some campus); amateurs who, like many in RASC, assist in public outreach, through some form of lecturing; and amateurs who are planning their own private citizen-science observing runs, in the spirit of such “pro-am” organizations as AAVSO [the American Association of Variable Star Observers; https://www.aavso.org/]. 

Our online project, now a couple of years old, must be considered still in its early stages. We cannot claim to have fully satisfied the needs of our three constituencies. Above all, we cannot claim to have covered all the appropriate points from stellar astronomy news in our “Remarks” column, important though news is to amateurs of all three types. We would hope in coming years to remedy our deficiencies in several ways, above all by relying more in our writing on recent primary-literature journal articles, and by making appropriate citations of the primary literature.

Already at this early stage, we have tried to pick out a few tens of the more important recent journal articles. /.../ 

The online essay and table may be downloaded for free by anyone, whether or not a member of RASC, from https://www.rasc.ca/sites/default/files/Brightest%20Stars_2019.pdf. Particulars on the printed-edition Handbook can be had from https://www.rasc.ca/handbook.

****

As an appendix to today's posting, I upload photos from my smartphone. As the last in my trio of Yuletide blogspot photos, from 2018-12-23, I selected the snowy road from the Tõravere rail platform to the Tõravere hamlet. Today I continue on that same wintry theme. 

The Administration Building in Tõravere could barely be glimpsed in my Yuletide photo, at the far end of a straight tree-lined approach. Here is how it looked close up a few days ago, under a fresh snowfall, in the rather dim light characteristic of early afternoon in January at a latitude just nine or so arcseconds S of  58°16´ N:  


And here is the internal astronomy-compound road leading westward from the Administration Building, to the various telescope domes, at the same time of day, under the same snowfall:
The little brick shed in the foreground (a left mouse-click yields an enlargement in the browser) has a mural of an antlered buck against a starry sky. To see the mural painter's conception of E.T., on the other hand, against a similarly starry sky, you have to walk around the corner of the shed, viewing it from the north rather than from the east.

The columns on the south side of the road are part of the rather large Tõravere astronomical park, illustrating the cosmic distance scale in a powers-of-ten style. 

The building glimpsed in the rear, where the road turns, is not a telescope dome, but the support building for the instrument plaza of the Tartu-Tõravere meteorological station. This is a part of the Estonian Environment Agency network, as mapped at https://www.ilmateenistus.ee/ilmateenistus/vaatlusvork/. The Tartu-Tõravere weather instrumentation is denoted on the Environment Agency's map by a green square lying 20 km east of the principal fully Estonian lake, Võrtsjärv.  Tartu-Tõravere is one of just three continuously manned stations in the Estonia's network of roughly 20 meteorological posts. (All but two of the others, likewise denoted by green squares, are roboticized, and operated remotely. The many coloured disks on the map denote not meteorology, but posts for the aquatic monitoring of the sea-land edge (yellow), of  bog-or-swamp (red),  and of rivers or lakes (blue).). Lightning strikes are monitored at Tartu-Tõravere in radio. Special attention is given, in a longstanding pair of local meteorological traditions,  to actinometry and to cloud taxonomy. Apart from meteorology, the Tartu-Tõravere station operates a magetometry hut - a facility of some special significance at present, with the North magnetic pole now moving rapidly, and with the next outright reversal in the Earth's magnetic poles now coming due. 

[This is the end of the current blogspot posting.]
Sunday, 23 December 2018

Toomas Karmo: Jõulumõtted, "Koduse Koli" mereoperatsioonide lõpupäevil/ Christmas reflections, as "Operation Eastward Ho!" Maritime Operations Wind Down

Kvaliteedihinnang: - Quality assessment:

Selle viiepallilise skaala kohaselt, mis kehtib praegu Eestis, ja kindlasti ka naaberriikides, ja on tuttav kadunud, mitte tagantjärele leinatud, NSVL-i akadeemilise elu vaatlejatele (siin rakendades neid kergeid, lõtvu, kriteeriume, mida Kmo rakendab oma nõgises fantaseeritud "Aleksandr Stepanovitsh Popovi nimelises sangarliku raadio instituudis" ja oma nõgises fantaseeritud "Nikolai Ivanovitsh Lobatshevki nimelises sotsialistliku matemaatika instituudis" - kus, fantaasias ette kujutatud kaksikinstituutide lõdva ja vähenõudliku hindamisreeglite kohaselt 1/5 on "eepiline läbikukkukmine", 2/5 "läbikukkumine, mis poli nii katastrofaalne, et eepilusust saavutada", 3/5 on "kehvavõitu läbipääsemine", 4/5 on "hea" ja 5/5 on "eeskujulik": 3/5. Põhjendus: Tähtis teema leidis veidi kiire käsitluse. -  On the 5-point scale current in Estonia, and surely in nearby nations, and familiar to observers of the academic arrangements of the late, unlamented, Union of Soviet Socialist Republics (applying the easy and lax standards Kmo deploys in his grubby imaginary "Aleksandr Stepanovitsh Popovi nimeline sangarliku raadio instituut" (the "Alexandr Stepanovitch Popov Institute of Heroic Radio") and his  grubby imaginary "Nikolai Ivanovitsh Lobatshevski nimeline sotsalitsliku matemaatika instituut" (the "Nicolai Ivanovich Lobachevsky Institute of Socialist Mathematics") - where, on the lax and easy grading philosophy of the twin Institutes, 1/5 is "epic fail", 2/5 is "failure not so disastrous as to be epic", 3/5 is "mediocre pass", 4/5 is "good", and 5/5 is "excellent"): 3/5. Justification: An important theme got treated a little rapidly.  


Variandikroonika: - Revision history:

Kõik kalendrip
äevad-kellaajad variandikroonikas on ära toodud UTC-s. UTC, ehk "Maailmakell", on vana GMT-i, ehk "Greenwich Mean Time"-i, täpsustus. Tarvitusel on ISO ettekirjutatud YYYYMMDDThhmmZ ajastembi formaat (kusjuures YYYY on UTC aasta, MM UTC kuu, DD UTC kuupäev, hh UTC tunniarv, mm UTC minutiarv). UTC praegu jookseb Toronto tsiviilkellast 5 tundi ette, Tallinna tsiviilkellast 2 tundi taga. - All times in these blog "revision histories" are stated in UTC (Universal Coordinated Time/ Temps Universel Coordoné,  a precisification of the old GMT, or "Greenwich Mean Time"), in the ISO-prescribed YYYYMMDDThhmmZ timestamping format. UTC currently leads Toronto civil time by 5 hours and currently lags Tallinn civil time by 2 hours. 
 
  • 20181223T1720Z/variant 1.0.0: Kmo laadis piisavalt  lihtivud tööd blogspoti serverile. Ta jättis enda kätte õiguse teha veel pisikesi, sisusliselt tähtsusetuid, puhtkosmeetilisi õiendusi, järgmise 48 tunni jooksul, kui siin protkollimata variandid 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, ...   - Kmo uploaded an adequately  polished version to the blogspot server. He reserved the right to make further tiny, nonsubstantive, purely cosmetic, tweaks, over the coming 48 hours, as here-undocumented versions 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, ... . 
[HOIATAV TEAVE: Tunduvalt vigane bloggeri-nimeline serveri tarkvara on viimaste kuude jooksul näidanud kalduvusi paigutada soovimatut valgevahet niimõnesse siia laaditud esseesse. Kui tundub, et ekraan lõpeb tühja ruumiga, tuleb veel allapoole liikuda, hiire abil. Essee lõpp ei ole käes enne, kui esineb tavaline bloggeri sõnum "Posted by Toomas (Tom) Karmo at". - Bloggeri tarkvara on ka näidanud kalduvusi, vähemalt kui rakendatud minu varema, aegunud, veebi esseedekirjutamise brauseri kaudu, toota HTML-i, mida eri allalaadivad brauserid formaadivad erinevatel viisidel. Mõned allalaadivad brauserid on võimalikult vahest mitte korralikult sisse lugenud kõik need "Cascading Style Sheets'e" (CSS-e), mis igas tavalises veebibrausers juhivad lehekülje servade, kõrvalparagrahvide jms. paigutamist. Kui Te oletate, et Teie kasutuselevõetud brauseris esineb CSS-e probleeme, olge kannatlikud: tõenäone on, et ehkki osa sisust on paigutatud mõnda veidrasse kohta (näiteks, brauseri alumise serva vastu, kui ta pidanuks minema parema serva vastu), siiski kõik serveri sisu on lükatud Teie brauserisse ühte või teisse kätteleitavasse paika. - Viimaseks, on võimalik et on bloggeri iseärasusi-eksitusi, väljaspool minu kontrolli, tähtede suuruse määramises, ridade vahemaa määramises või trükiploki parema serva õgvendamisstiili määramises. - Kes soovib aidata sääraste veebivigade parandamisega, või kes soovib ka teisigi tehnilisi nõuandeid pakkuda, võiks julgesti mulle kirjutada aadressil Toomas.Karmo@gmail.com. - CAUTION: A bug in the blogger server-side software has in some past months shown a propensity to insert inappropriate whitespace at some points in some of my posted essays. If a screen seems to end in empty space, keep scrolling down. The end of the posting is not reached until the usual blogger "Posted by Toomas (Tom) Karmo at" appears. - The bloggersoftware has also shown a propensity, at any rate when coupled with my erstwhile, out-of-date, Web-authoring uploading browser, to generate HTML that gets formatted in different ways on different downloading browsers. Some downloading browsers have sometimes perhaps not correctly read in the entirety of the "Cascading Style Sheets" (CSS) which on all ordinary Web servers control the browser placement of margins, sidebars, and the like. If you suspect CSS problems in your particular browser, be patient: it is probable that while some content has been shoved into some odd place (for instance, down to the bottom of your browser, where it ought to appear in the right-hand margin), all the server content has been pushed down into your browser in some place or other. - Finally, there may be bloggervagaries, outside my control, in font sizing or interlinear spacing or right-margin justification. - Anyone inclined to help with trouble-shooting, or to offer other kinds of technical advice, is welcome to write me via Toomas.Karmo@gmail.com.]

(A) Oma pealkirjast hoolimata, istun praegu merest kaugel Tartumaal, Nõo vallas, Tõravere alevikus, oma suures töötoas observatooriuimi peahoone läheduses. Homme algavad kauakestvad perekonnapühad, vist kahes erinevas Eesti linnas järjestikku. Praegu tahaksin fotode abil Heldele Lugejale kirjeldada siinset vaikselt peetud neljandat advendipüha.  - My title headline notwithstanding, I am sitting at present far from the sea, in Tartu County, in Nõo Commune, in the Tõravere hamlet, in my big workroom near the observatory Administration Building.  The long-drawn-out family holiday celebrations start tomorrow, apparently in two different Estonian cities in their turn. At the moment, I would like to describe for the Gentle Reader, with the help of photos, my quietly celebrated local Fourth Sunday in Advent. [NOTE ADDED: The coast lies roughly 100 km to my west.] 

Kui tore, ka kui muusikaliselt korrektne, oli Missa, Tartu katoliku kirikus, Tõraverest 20 km eemal! Nüüd on aga kohvi joodud kirikulistega, kringlitükk söödud, seega tagasisõidu aeg käes. - Such a wonderful, and also musically correct, Mass, in the Tartu Catholic church, about 20 km from Tõravere! Now the parochial coffee and kringel have been consumed, and so it is time for the journey home. [NOTE ADDED: Estonians everywhere, both at home and abroad (for instance, in the Canadian postwar diaspora) serve their coffee at their more fastidiously catered public functions with "kringel", a rather heavy sweet cake baked in the shape of an oven-sized prezel.


Istun Tartu jaama kohvikus. Rong väljub 15.04, umbes tunni või poole tunni pärast. Hetkel saab pisut Vana Testamendi heebrea keelt õppida, kohvikuvaikuses. Fotos ongi näha minu teetass ja minu hästi kulunud Pratico-Van Pelti keeleõpik. - I am sitting in the Tartu station café. The train pulls out at 15.04, in roughly an hour or a half-hour. At the moment, it is possible to study a bit of Old Testament Hebrew, in the silence of the eatery. In the photo, my teacup can be seen, and also my well-worn Pratico-Van Pelt Hebrew manual. [NOTE ADDED: The station (the café, and also its small suite of waiting rooms) has in the last few years been restored to its  general Victorian appearance, from around 1876. The café features exposed brick and rough woodwork. In the waiting rooms are wooden benches, and also quite a few glass cases and wall displays, illustrating the history of the old "Baltische Eisenbahn". I am fond of a wall-mounted reproduction of an old timetable, giving details of services to Berlin-Vienna.]  Rong jõudis Tõraverre umbes 15.24, mõni minut pärast loojangut. Talvine matk hõlmab umbkaudselt 1.5 km, rongipeatusest minu korterihoone eesukseni. Praegu, võib-olla mitte veel selle jaltuskäigu poole maa pealt, paistab puuridade keskelt observatooriumi peahoone esikfassaadi keskmine lõik. - The train reached Tõravere around 15.24, some minutes after sunset. The wintry walk extends over about 1.5 km, from the railway platform to the front door of my apartment building. At the moment, perhaps not yet halfway in this hike, the central portion of the main facade of the observatory Administration Building appears between rows of trees. 


(B) Asudes siin merelt kaugel, ometi mõtlen ma merendusele.  Osaliselt tuleb see juba sellest, et iga observatoorium, Eesti oma väike teaduselaev kaasa arvatud, on alus Jumala Mereväes. Kuid osaliselt, tõsi öelda, on selline mõttelend tänavu ka sellest tingitud, et minu umbes 2000-st Kanadast saadetud köitest on umbes 315 soolaveega kokku puutunud, seega tekitades mul kindlustusameti paberiteajamist. Nagu näitavad vastava spetsialisti hiljutitehtud hõbenitraadi korduvad katsed, sündis kahju tõenäoliselt minu koorma Montréali-Bremerhaveni lõigul. Oletaksin, et õnnetus tuli siis, kui lained peksid üle parda, minu (võimalikult pardalasuva) 20-jalgse konteineri vastu. - Situated far from the sea as I am, I nevertheless think of seafaring. In part this stems already from the fact that every observatory, Estonia's little astrophysical vessel included, is a hull in God's Navy. But in part also, if the truth be told, my maritime thinking this year stems from the fact that of my roughly 2000 book volumes shipped from Canada, about 315 have come into contact with brine, thereby triggering insurance paperwork. As the repeated silver-nitrate trials of an insurance specialist show, the damage probably occurred on the Montréal-Bremerhaven leg. I would presume the misfortune to have occurred when waves broke over the deck, against my (probably deck-stowed) 20-foot container. 

Siinjuures tahaksin Lahkele Lugejale pakkuda oma tõlke Charles Dickens'i jõuluklassikust, noppides sealt tõlikimiseks välja vaid lühikest merega seotud lõiku. Klassikut oma täies ulatuses on kerge kätte saada originaalkeeles, näiteks aadressil https://www.gutenberg.org/files/46/46-h/46-h.htm. - I would like herewith to offer the Gentle Reader my translation from Charles Dickens's Christmas classic, picking out for my translation just that short passage which connects with seafaring. The unabridged classic is easily obtained in its original English, for instance from https://www.gutenberg.org/files/46/46-h/46-h.htm


Scrooge' i ehmutuseks, kui ta tagasipoole vaatas, nägi ta maa lõppu, kui kohutav seljatagune kivihari; ja tema kõrva ajas kurdiks vete mürin, kui meri rullus ja möirgas, raevutsedes keset neid hirmsaid koopaid, mida ta oli välja uuristanud, oma kurjatahtlikus maapinna õõnestamispüüdluses. - To Scrooge’s horror, looking back, he saw the last of the land, a frightful range of rocks, behind them; and his ears were deafened by the thundering of water, as it rolled and roared, and raged among the dreadful caverns it had worn, and fiercely tried to undermine the earth. 

Ehitatuna trööstitu uppunud kari otsa, mille peal merevesi aina küüris ja peksis, metsiku aasta läbi, seisis - mõni viis versta rannast - üksildane  majakas. Suured vetikate hunnikud haarasid selle alusest kinni, ja tormilinnud - võinuks oletada, et tuulest sündinud, nagu vetikadki veest - tõusid ja langesid majakapaiga ümber, nagu need samad lainedki, mida need linnud oma madalate lendudega riivasid. - Built upon a dismal reef of sunken rocks, some league or so from shore, on which the waters chafed and dashed, the wild year through, there stood a solitary lighthouse. Great heaps of sea-weed clung to its base, and storm-birds—born of the wind one might suppose, as sea-weed of the water—rose and fell about it, like the waves they skimmed.

Kuid ka siin, kaks meest, kelle kohustuseks oli majakalambi hooldamine, olid tule teinud, mis läbi paksu kiviseina pilu heitis oma heleduse kiirt õudsale merepinnale. Pannes oma parkunud käed kokku üle karedapinnalise laua, mille juures nad istusid, soovisid nad üksteisele oma joogitoobritega häid pühi; ja üks neist - pealegi see vanem, tema nägu kannatanud ja armides raskete ilmade tagajärjena, nagu mõne vanunenud laeva vöörifiguur - alustas jõulise lauluga, mis oli juba iseenesest mõni Tormituul. - But even here, two men who watched the light had made a fire, that through the loophole in the thick stone wall shed out a ray of brightness on the awful sea. Joining their horny hands over the rough table at which they sat, they wished each other Merry Christmas in their can of grog; and one of them: the elder, too, with his face all damaged and scarred with hard weather, as the figure-head of an old ship might be: struck up a sturdy song that was like a Gale in itself.

Scrooge'i vaimuilmast teejuht kihutas aga edasi, üle musta ja hoova mere - edasi, edasi - kuni, olles kaugel (nagu ta seda Scrooge'ile seletas) igast rannast, sattusid nad laevale. Nad seisid tüürimehe kõrval, roolil; nad peatusid vöörivahi kõrval; naid seisid vahiohvitseride seltsis; tumedad, tontlikud kujud kõik, igaüks oma ametipostil; kuid iga mees nende seast umises mõnda jõuluviisi, või mõlgutuas mõnda jõulumõtet, või pajatas summutatud häälel oma ligiseisvale ametivennale mõnest ammuläinud jõuluajast, mille jutu juures oli tal oma kodupoole suunatud lootusi.  Ja igal mehel pardal, olgu ta kas ärkvel või tukkumas, kas iseloomult hea või vastupidi, oli pakkunud mõne heatahtlikuma sõna oma ligemesele selle päeva jooksul kui ta seda oli teinud ükskõik millel teisel päeval oma aastaringis; ja oli mingisugusel määral osalenud selle päeva pidutsemistel; ja oli endale meelde tuletanud need, kes olid kauguste tagant talle südamelähedased, olles ka teadlik, et neilgi oli rõõm teda meelde tuletada. - Again the Ghost sped on, above the black and heaving sea—on, on—until, being far away, as he told Scrooge, from any shore, they lighted on a ship. They stood beside the helmsman at the wheel, the look-out in the bow, the officers who had the watch; dark, ghostly figures in their several stations; but every man among them hummed a Christmas tune, or had a Christmas thought, or spoke below his breath to his companion of some bygone Christmas Day, with homeward hopes belonging to it. And every man on board, waking or sleeping, good or bad, had had a kinder word for another on that day than on any day in the year; and had shared to some extent in its festivities; and had remembered those he cared for at a distance, and had known that they delighted to remember him.(C) See olgu minu mitmele lugejale - pereringis Eestis; teistele pereliikmetele, hõimudele, sõpradele rahutu ookeani taga Kanadas, ja mujalgi; vahetevahelt raskevõitu isikutele Kanada munitsipaalses elus ning Venemaa Föderatsiooni luureametis - mu parimate soovidega koostatud jõulukaardiks. Jõululapse rahu tulgu teile kõigile. Ja head pühade algust!  - Let this be my Christmas card, put together with my best wishes for my many readers - for the family circle in Estonia; for friends and other family, including those across the restless ocean in Canada; and for occasionally problematic individuals in Canadian municipal life and in the Russian state-security establishment. May the peace of the Christmas Child be with you all. And a happy start to the holidays!   


Toomas Karmo 

Monday, 12 November 2018

Toomas Karmo: Operatsioon "Kodune Koli": edukalt Eestis/ Operation "Eastward Ho!": safely in Estonia


Kuplipõranda grupipilt südandtkiskuvalt õhtult, 2018-10-26 (R), kui olin saadetud DDO Defendersite õnnesoovidega pikale 2018-10-29/2018-10-31 teekonnale Toronto-Pearsonist üle Keflaviki ja Lutoni Eestisse. Vasakult: astro-teadlane dr Tuba Koktay, endine DDO teleskoobioperaator ehk ööasistent pr Heide DeBond, mina ise, meie ülemitmeaastane hea sõber (ning tähtede sõber) hr A.McC. Tagaplaanil DDO 1.88-meetrine (esimene valgus 1935.a. kevade lõpul). Kuni 2008.a.-ni, kui DDO oli veel Toronto Ülikooli valduses, oli spektrograafi CCD-kaamera jahutus vedellämmastikuga. Tõravere on DDO-st moodsam, ja sisuliselt valgusreostuseta taevaste all, kuid veidi tagasihoidlikumalt varustatud: 1.88 meetri asemel 1.5 meetrit, ja jahutuseks vedellämmastikust oluliselt soojem Peltier termoelement. Pildistajaks oli dr Ian Shelton. Südamlikku tänu Sheltonite perekonnale, õhtu korraldajatena. - Observing-floor group photo from the heart-wrenching evening, 2018-10-26 (FRI), on which I was sent off by the DDO Defenders, with their good wishes, on my long 2018-10-29/2018-10-31 journey from Toronto-Pearson via Keflavik and Luton to Estonia. From the left: astro-scientist Dr Tuba Koktay; former DDO Telescope Operator (i.e., night assistant) Mrs Heide DeBond; I myself; and our good friend over the years (and friend of the stars) Mr A.McC. In the background is the DDO 1.88-metre (whose First Light was in the late spring of 1935). Until 2008, when DDO was still in the possession of the University of Toronto, the spectrograph CCD camera was cooled with liquid nitrogen. Tõravere, although more modern than DDO, and although enjoying skies free of substantive light pollution,  is a little less well endowed: 1.5 metres in place of 1.88 metres, and for cooling not liquid nitrogen, but a significantly warmer Peltier thermocouple. Dr Ian Shelton took the picture. Heartfelt thanks are due to the Shelton family as organizers of the evening.   

Nüüd on Kanadast saanud mälestuste maa. Siin mu uue elamu aknariiul Tõraveres, ühe ja teise mälestusesemega: Korporatsioon Vironia värve (loodaksin oma liikmelisust sel hilissügisel üle kanda Torontost Eestisse); kaarte Kanada sõprade õnnesoovidega (esireas kaks kaarti DDO Defendersite praegusest juhatusest, üle antud 2018-10-26 (R) jumalagajätuõhtul, nagu ka eelmises blogspot'i fotos dokumenteeritud); Kanada looduspiltide kalender, sõbralt kingituna. Käbid on juba Tõravere, mitte Kanada, puudest. Kruus on eriti markantne lahkumistähis, kingitud mitte DDO Defendersite vaid Richmond Hill Naturalistsite DDO kaitserühma poolt. Peale on kuidagi laaserprintitud foto, mida tegi Naturalistsite rühm päeval, kui ametlikult lõppes n.ö. Dunlapi Sõda (nagu mul ka siinsamas blogspot'is kirjeldatud ajastembil 2018-06-10 (P), inglise keeles, rubriigil "The 'DDO&P Conflict', 2007-09-10 to 2018-06-09"). Riiuli serval asub väike auguline münt, Taanist, 1925.a.-st. See asus Isa-Ema asjade hulgas, mõnes kastis või lauasahtlis, kui ma poisike olin Nova Scotia paguluses. Juba tollal imetlesin ma tema viikinguajastu augulist kuju. Praegu aga hindan ma teda kui raskete aegada mälestist. See minimaalse nominaalse väärtusega Taani münt pidi tulema ajast, mil Isa ja Ema olid pagulased Kopenhaagenis. Seal toimus nende VE-päev, ehk nende 1945-05-08 (T). Kopenhaageni aeg oli mu vanemate pika põhiliselt läändesuunatud teekonna varajaseid etappe: neil järgnes Rootsi, aga siis Isa puhul Empress of Canada Inglismaalt Halifaxi, 1948.a. hilistalvel, Ema puhul Gripsholm otse Göteborgist Halifaxi, 1949.a. jaanuaris.  - Now Canada has become a country of memories. Shown  is the window ledge of my new sleeping-room in Tõravere, with various mementos: my colours in the Estonian academic fraternity Korporatsioon Vironia (I would hope to transfer my Vironia membership this late autumn from Toronto to Estonia); some cards from Canadian friends with the good wishes (at the front, two cards from the current executive of the DDO Defenders, given to me in the farewell evening of 2018-10-26 (FRI), as documented also in the previous blogspot photo); a calendar with Canadian nature photos, from a friend. The cones are for their part already from Tõravere, not from Canadian, trees. The mug is a particularly notable memento, given to me not by the DDO Defenders but by the Richmond Hill Naturalists' DDO conservation team. On it has somehow been laser-printed a photo which the Naturalists' team took on the day the Dunlap War officially ended (as I have recounted here in blogspot under the timestamp 2018-06-10 (SUN), in English, under the title "The 'DDO&P Conflict', 2007-09-10 to 2018-06-09").  At the front edge of the window embrasure is a small coin, with central hole, from Denmark, dated 1925. This item lay among Mum's and Dad's things, in some box or drawer, when I was a little boy in the Nova Scotian segment of our national postwar diaspora. Already back then I marvelled at its Viking-era perforated design. Now, however, I keep it as a memento of hard times. This coin, of minimal nominal value, must have come from the period when Mum and Dad were exiles in Copenhagen. It was in that city that they had their VE Day, in other words their 1945-05-08 (TUE). Their Copenhagen time was one of the early stages in their long, in essence westward, journey: Sweden came next for them, but then in my Dad's case the Empress of Canada from England to Halifax, in the late winter of 1948, and in my Mum's case the Gripsholm directly from Göteborg to Halifax, in January of 1949. 

Kvaliteedihinnang: - Quality assessment:

Selle viiepallilise skaala kohaselt, mis kehtib praegu Eestis, ja kindlasti ka naaberriikides, ja on tuttav kadunud, mitte tagantjärele leinatud, NSVL-i akadeemilise elu vaatlejatele (siin rakendades neid kergeid, lõtvu, kriteeriume, mida Kmo rakendab oma nõgises fantaseeritud "Aleksandr Stepanovitsh Popovi nimelises sangarliku raadio instituudis" ja oma nõgises fantaseeritud "Nikolai Ivanovitsh Lobatshevki nimelises sotsialistliku matemaatika instituudis" - kus, fantaasias ette kujutatud kaksikinstituutide lõdva ja vähenõudliku hindamisreeglite kohaselt 1/5 on "eepiline läbikukkukmine", 2/5 "läbikukkumine, mis poli nii katastrofaalne, et eepilusust saavutada", 3/5 on "kehvavõitu läbipääsemine", 4/5 on "hea" ja 5/5 on "eeskujulik": 3/5. Põhjendus: Tähtis teema leidis veidi kiire käsitluse. -  On the 5-point scale current in Estonia, and surely in nearby nations, and familiar to observers of the academic arrangements of the late, unlamented, Union of Soviet Socialist Republics (applying the easy and lax standards Kmo deploys in his grubby imaginary "Aleksandr Stepanovitsh Popovi nimeline sangarliku raadio instituut" (the "Alexandr Stepanovitch Popov Institute of Heroic Radio") and his  grubby imaginary "Nikolai Ivanovitsh Lobatshevski nimeline sotsalitsliku matemaatika instituut" (the "Nicolai Ivanovich Lobachevsky Institute of Socialist Mathematics") - where, on the lax and easy grading philosophy of the twin Institutes, 1/5 is "epic fail", 2/5 is "failure not so disastrous as to be epic", 3/5 is "mediocre pass", 4/5 is "good", and 5/5 is "excellent"): 3/5. Justification: An important theme got treated a little rapidly.  


Variandikroonika: - Revision history:

Kõik kalendrip
äevad-kellaajad variandikroonikas on ära toodud UTC-s. UTC, ehk "Maailmakell", on vana GMT-i, ehk "Greenwich Mean Time"-i, täpsustus. Tarvitusel on ISO ettekirjutatud YYYYMMDDThhmmZ ajastembi formaat (kusjuures YYYY on UTC aasta, MM UTC kuu, DD UTC kuupäev, hh UTC tunniarv, mm UTC minutiarv). UTC praegu jookseb Toronto tsiviilkellast 5 tundi ette, Tallinna tsiviilkellast 2 tundi taga. - All times in these blog "revision histories" are stated in UTC (Universal Coordinated Time/ Temps Universel Coordoné,  a precisification of the old GMT, or "Greenwich Mean Time"), in the ISO-prescribed YYYYMMDDThhmmZ timestamping format. UTC currently leads Toronto civil time by 5 hours and currently lags Tallinn civil time by 2 hours. 
 
  • 20181112T1625Z/variant 1.0.0: Kmo laadis piisavalt  lihtivud tööd blogspoti serverile. Ta jättis enda kätte õiguse teha veel pisikesi, sisusliselt tähtsusetuid, puhtkosmeetilisi õiendusi, järgmise 48 tunni jooksul, kui siin protkollimata variandid 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, ...   - Kmo uploaded an adequately  polished version to the blogspot server. He reserved the right to make further tiny, nonsubstantive, purely cosmetic, tweaks, over the coming 48 hours, as here-undocumented versions 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, ... . 
[HOIATAV TEAVE: Tunduvalt vigane bloggeri-nimeline serveri tarkvara on viimaste kuude jooksul näidanud kalduvusi paigutada soovimatut valgevahet niimõnesse siia laaditud esseesse. Kui tundub, et ekraan lõpeb tühja ruumiga, tuleb veel allapoole liikuda, hiire abil. Essee lõpp ei ole käes enne, kui esineb tavaline bloggeri sõnum "Posted by Toomas (Tom) Karmo at". - Bloggeri tarkvara on ka näidanud kalduvusi, vähemalt kui rakendatud minu varema, aegunud, veebi esseedekirjutamise brauseri kaudu, toota HTML-i, mida eri allalaadivad brauserid formaadivad erinevatel viisidel. Mõned allalaadivad brauserid on võimalikult vahest mitte korralikult sisse lugenud kõik need "Cascading Style Sheets'e" (CSS-e), mis igas tavalises veebibrausers juhivad lehekülje servade, kõrvalparagrahvide jms. paigutamist. Kui Te oletate, et Teie kasutuselevõetud brauseris esineb CSS-e probleeme, olge kannatlikud: tõenäone on, et ehkki osa sisust on paigutatud mõnda veidrasse kohta (näiteks, brauseri alumise serva vastu, kui ta pidanuks minema parema serva vastu), siiski kõik serveri sisu on lükatud Teie brauserisse ühte või teisse kätteleitavasse paika. - Viimaseks, on võimalik et on bloggeri iseärasusi-eksitusi, väljaspool minu kontrolli, tähtede suuruse määramises, ridade vahemaa määramises või trükiploki parema serva õgvendamisstiili määramises. - Kes soovib aidata sääraste veebivigade parandamisega, või kes soovib ka teisigi tehnilisi nõuandeid pakkuda, võiks julgesti mulle kirjutada aadressil Toomas.Karmo@gmail.com. - CAUTION: A bug in the blogger server-side software has in some past months shown a propensity to insert inappropriate whitespace at some points in some of my posted essays. If a screen seems to end in empty space, keep scrolling down. The end of the posting is not reached until the usual blogger "Posted by Toomas (Tom) Karmo at" appears. - The bloggersoftware has also shown a propensity, at any rate when coupled with my erstwhile, out-of-date, Web-authoring uploading browser, to generate HTML that gets formatted in different ways on different downloading browsers. Some downloading browsers have sometimes perhaps not correctly read in the entirety of the "Cascading Style Sheets" (CSS) which on all ordinary Web servers control the browser placement of margins, sidebars, and the like. If you suspect CSS problems in your particular browser, be patient: it is probable that while some content has been shoved into some odd place (for instance, down to the bottom of your browser, where it ought to appear in the right-hand margin), all the server content has been pushed down into your browser in some place or other. - Finally, there may be bloggervagaries, outside my control, in font sizing or interlinear spacing or right-margin justification. - Anyone inclined to help with trouble-shooting, or to offer other kinds of technical advice, is welcome to write me via Toomas.Karmo@gmail.com.]


Maailmakella ehk Temps universel coordonné ehk UTC järgi 20181031T0851Z lõppes mu pereringi Teine maailmasõda. Sõda oli mu vanemad Eestist pagulusse heitnud 1944.a. sügisel. Täheldud hetkel läbisin, kiiresti ja kergelt, Vabariigi passiga Tallinn-Ülemiste lennujaama passikontrolli. Vahest tundub asi, nüüd Tõravere põldude-puude kõrval kõndides, või nüüd Tartu hoonestikku uurides emale ja isale nii tuttavaks saanud munakivisillutistelt, pisut ebareaalne. On vahetevahelt nagu 126. Lauluski:  "Kui Jehoova tõi tagasi Siioni vangid, olime kui unenäos." - In the framework of Universal Coordinated Time, or UTC, the Second World War ended for my immediate family circle at 20181031T0851Z. That was the instant at which I passed, easily and rapidly, with my Republic of Estonia passport, through passport control at the Tallinn-Ülemiste air terminal. At times it feels, as I now stroll past the trees and fields of Tõravere, or as I now inspect Tartu streetscapes from some cobblestone paving grown so familiar to my mother and father, unreal. It feels at times as in Psalm 126: "When the Lord brought Zion's captives home, we were like people dreaming."

Alles nüüd saan ma aru, kuivõrd raske oli läbi aastakümnete nii mõne paguluse väljakutsega toime tulla. Nüüdse tagasiheidetud pilguga tundub, et on pagulus mul sageli tähendanud mingisugust varjatud kaost: mõnda nuansseeritud mõtetust, kus ma kippusin vastuollu langema ebaratsionaalsete inimeste või ebaratsionaalsete ühiskonnatavade või ebaratsionaalsete asutustega. - Only now do I grasp how hard it was, through the decades, to come to terms with some of the challenges of exile. Now, in hindsight, it appears that the exile decades often meant for me a confrontation with a kind of camouflaged chaos - confrontation with a kind of nuanced thoughtlessness, making me liable to stumble into conflict with irrational people, or with irrational communal customs, or with irrational institutions.  

Sellest eriti eredaks näiteks sai Kanada Richmond Hilli linnas, David Dunlapi nimelise 77-hektarilise observatooriumi (DDO) pargi 32-hektarilise rohelise alamala kaitseaktsiooni nurjumine. Kaduma läks 32 hektarit, umbes 530-580 elamu arvel, ehkki samaagselt on umbes samasuurune maatükk, Richmond Hilli peamise tuiksoone Yonge Streeti idaserval, lagedaks ja väljaehitamatuks jääanud. Dunlapi piirkonna ühistransport, Bayview Avenuel, on Yonge Streetist paratamatult kehvem. Juba sellest seisukohast, astrofüüsikast ning Kanada kultuuripärandist rääkimata, näib, kuivõrd on kohalikud munitsipaalsed asjad sassi läinud. See veel linnas, mille ajalooline tsentrum, otseselt mainitud Yonge Streeti tühimiku lõunaserva all, mädaneb, olles ka keskpäeval jalakäijatest tühi (postkontoritki pole tsentrumis olemas; samuti pole õiget pangandust ega õigeid toidusisseostude võimalusi). Samuti see linnas, mille raekoda asub tsentrumist kilomeetrite kaugusel, peaaegu linna kagupiiri vastu. - A particularly vivid instance of this was in Canada's town of Richmond Hill, with the failure of efforts to save a 32-hectare greenspace portion of the 77-hectare David Dunlap Observatory (DDO). Lost were 32 hectares, through the construction of some 530-580 units of housing, even while a terrain of about the same area, on the eastern edge of Richmond Hill's principal artery Yonge Street, lay empty and undeveloped. The Dunlap-area public transport, along Bayview Avenue, is of necessity inferior to public transport on Yonge. Already from this public-transit standpoint, without regard for astrophysics and Canada's cultural heritage, it is evident what a mess has been made of municipal affairs. And this in a community whose historical downtown, immediately beside the southern edge of the Yonge Street wasteland, is decaying, lacking pedestrians even at midday. (There is not even a post office in the historic downtown core, nor proper banking, nor proper grocery shopping.) And this in a community whose town hall lies kilometres away from its historic core, almost on the southeastern municipal border.

Ärinduslik põhjendus kaitseaktsiooni nurjumiseks on küll olemas: Yonge Streedi idaserva tontidelejääanud maatükk oli paarkümmend aastat tagasi veel tööstushoonete all,  kusjuures selle kannatadasaanud muld vajanuks tänapäeval kulukat puhastamist või kulukat eemaldamist enne elamute püstitamist. Selle vastu oli 32-hektariline kaotsiläinud Dunlapi ala pristiinne haljasmaa, kus polnud midagi muud vaja kui mets maha raiuda. Aga isegi kui too mets poleks olnud osa viimasest olulisest linnakesksest metsast meie York Regioni nurgas, hullumeelne oleks vaadata Dunlapi Observatooriumi läbi sääraste äriprillide. - There is, to be sure, a business case to justify the failure of the environmental conservationist action. The wasteland along the east edge of Yonge was a couple of decades ago still under industrial use. Its damaged soil would today require expensive remediation or expensive removal before housing could be erected. The destroyed 32-hectare Dunlap terrain, on the other hand, was pristine greenspace, where nothing had to be done beyond felling the forest. But even had this woodland not been part of the last remaining significant stretch of urban forest in our corner of York Region, it would be insane to view the Dunlap Observatory through such commercial spectacles.  

Nüüd saab hingata kergemini, ehkki elu ka siin ei saa tulevikus täiesti mõnus olla, nii noores ja nii majanduslikult kitsas pisivabariigis. - Now it becomes possible to breathe more easily, even though life cannot in future be fully pleasant even here, in so young and so economically constrained a micro-republic. 

Missas ei ole ma sunnitud enam inglise keeles mõtlema, ammugi mitte mulle 1958. aastast saadik koolides vajalikuks osutunud inglise keeles palvetama. Tartu kohalikus koguduses pühapäeviti kell 12.00 jäävad Kanadas tavaks saanud (Missal kahestusväärsed) liturgilised kitarridki ära. Nende asemel
 oli eile natuke gregooriust a capella, ühel õnnelikul puhul koguni keskajamoodi neljarealisest partituurist (ehkki mindi varstu üle tänapäevasele viierealisele - võimalikult samal koraalihetkel, kui ladina keelt vahetati eesti keelega välja). Nüüd pean edasi arendama omaenda ladinakeelse breviaariumi tarbimist, silmas pidades muuseas meie Tartu kiriku liturgilist korrektsust. Sealjuures tuleks mul rõhku asetada just universalis.com-i pakutud ladinakeelsele variandile (nagu näiteks näha lehelt http://www.universalis.com/L/europe.sweden/0/i-lauds.htm). Selles pean ma üle minema pelgast hommikupalvest rangema hommikupalve-õhtupalve-kompliini argipäeva rutiinile. - I am no longer forced to think in English during Mass, and certainly am not obliged to pray in the English language that has since 1958 proved necessary in my schooling. Even the liturgical guitars customary in Canada (regrettable instruments in a Mass) are absent in Tartu at the 12:00. In place of guitars, we yesterday had some Gregorian chant a capella, at one happy moment even from the old 4-line mediaeval staves.  (We did move over soon enough to the usual modern 5-line staff, possibly at the same instant in our hymnody at which Latin gave way to Estonian.) Now I must continue developing my use of the Latin breviary, keeping in view, among other things, the liturgical correctness of the church in Tartu. In that work, I ought to be placing particular emphasis onto the Latin option at universalis.com (as viewable from, for example, the page http://www.universalis.com/L/europe.sweden/0/i-lauds.htm). And I must make the transition from a bare praying of the morning office to a more strict morning-plus-evening-plus-Compline workday routine. 

Loodan, et saan Eesti kui väikseriigi suhtelises vaikuses ka jätkata heebrea keele õppimist. Sellele ma juba vihjasin Eesti kontekstis siinsamas blogspot'is ajatsembil 2018-01-08. Lugeja, kes sellest huvitatud, peaks eriti vaatama 2018-01-08 pala lõik, mille alguse ligidal seletus "[Ladina keel] peaks meie kaasaegses katoliku maailmas olema vaid auväärne sild pühakirja algkeeltesse, s.o. heebrea ning koiné sõnastusse". - I hope that I shall be able to continue studies in Hebrew, given the comparative quietness of small-nation Estonia. I already referred to such studies in an Estonian context here at blogspot under the timestamp 2018-01-08. The interested reader might want to look in particular at that portion of the 2018-01-08 posting which contains, soon after its beginning, the words In the present-day Catholic world, Latin should be only a respected, honoured bridge to the scriptural source languages, in other words to the Hebrew and the koiné texts

Argielus osutub Eesti Tartumaal lihtsamaks kui Kanada Richmond Hillis elada ilma vee- ning elektripillumiseta, ka ilma suure prügitegemiseta. Korteriperemehe poolt lahkelt muretsetud pesumasinal on õnneks vaid väike trummimaht; on lihtne lülitada korteri boiler sisse ainult pooleks tunniks päeval, veidi enne duššitamist; ja Tartu Tarbijate Co-op'ilt, ülikooli pearaamatukogu rajoonis, saab osta rosinaid-maapähkleid-tomateid kaalu järgi, omaenda kaasatoodud kilekottidega, pannes need kaalupannile otse müügiriiuli kõrval. Üldse tundub, pisut paradoksaalsel kujul, et paavst Franciscuse "Laudato sì'" põhimõtteid on kergem realiseerida usuliselt nii ükskõikses Eestis kui formaalselt katoliiklasemas Kanadas. - In everyday living, it proves easier in Estonia's Tartu County than in Canada's Richmond Hill to get on without wasting electric energy and water, and also without generating much garbage. The washing machine which my landlord has generously procured is, fortunately, of low drum volume; it is easy to energize the hot-water tank for just half an hour a day, a little before taking a  shower; and it is possible to buy peanuts-raisins-tomatoes in the Tartu Consumer Co-op, in the neighbourhood of the main university library, by weight, using plastic bags brought from home, and putting one's prospective purchases onto a weighing pan right beside the retail shelf. In general it seems, a little paradoxically, easier to implement the principles of Pope Francis's "Laudato sì'" in theologically apathetic Estonia than in more formally Catholic Canada. 

****

Enne lõpetamist, paneksin veel paar asja kirja, lühidalt: - Before finishing, I would like to set down a couple of further points, briefly: 

(1) Ei ole unustanud, et peaksin ka tulevikus edasi viima oma blogspot'i eesseedesarja "Perception, Action, and 'Subjectivity'". See on viimaste kuude jooksul soiku jääanud, logistiliste olude sunnil. - I have not forgotten that I ought in future to carry on with my blogspot essay series "Perception, Action, and 'Subjectivity'". In recent months, logistical pressures have obliged me to neglect the task. 

(2) Astronoomiatöö liigub edasi siin, hetkel peamiselt just Royal Astronomical Society of Canada (RASC)  https://www.rasc.ca/sites/default/files/Bright_Stars_extra_rows_2019.pdf väljaande laiendamise-täiendamise näol, umbes 2018-12-31 kavandatud lõpuleviimisega. Ilmad on olnud sedavõrd halvad, et ei ole olnud võimalik kasvõi praegu kaasasoleva 7x35 binoklikga Tõravere taevast uurida. Tihe pilvede kate aga omamoodi selgitab Tõravere olusid: kui selge taeva juures on selle Tartu Observatooriumi vaatluskompleksi taevõlv lootuste kohaselt pime zeniidist ilmakaareni, siis praeguse halva ilma juures on paraku näha valguslompe vastu pilvi, nii Elva kui ka Nõo-Tartu suunas. Õnneks on need heledad valguslombid, pilvekihi alumisel serval, vaid umbkaudselt 10-20 kraadi kõrgusega. - Astronomy moves ahead here, at the moment for the most part just in my updating and expanding of the Royal Astronomical Society of Canada (RASC) publication  https://www.rasc.ca/sites/default/files/Bright_Stars_extra_rows_2019.pdf. Completion is envisaged for roughly 2018-12-31. The weather has been so bad lately that I have not been able to view the Tõravere astronomical sights, even with the 7x35 binoculars currently accompanying me. However, the thick cloud cover in its own way clarifies Tõravere conditons: whereas with a clear sky it is possible to inspect the celestial vault of that Tartu Observatory dark-sky compound from the zenith right down (as one would desire) to the horizon, with the present bad weather two patches of light unfortunately appear against the clouds, in the respective directions of Elva and of Nõo-Tartu. Happily, on the other hand, these bright puddles of light, on the bottom surface of the cloud deck, extend to an altitude of just 10 or 20 degrees. 

(3) Nii ühelt poolt minu vanad RASC-i ning DDO Defendersite (DDOD) sõbrad praeguses Dunlapis (eriti DDOD ridadest  astroteadlane dr Ian Shelton, oma astroteadlasest abikaasa dr Tuba Koktay'ga) kui ka teiseilt poolt minu tulevased sõbrad Tõraveres peaksid silmas pidama DDO-Tõravere tulevikulisi koostöövõimalusi, kasvõi lihtsas Johnson-Morgan UBV-fotomeetrias. Seda ma kirjutan silmas pidades muuseas Tartu Observatooriumi (Tõravere) dr Taavi Tuvikest, kes on laiaulatuslikus kampaanias uurinud SX Phe klassi kuuluvat muutlikut tähte CY Aqr-i. Kampaania hõlmas kuulsate observatooriumite kõrval, muuseas USNO-Flagstaffi, ka Itaalia Südtirolis asuva Realgymnasium Brunecki lihtsat 10.-sentimeetrilist Meade'i. Ilmselt ka tagasihoidlikes tingimusis, nagu Bruneckis, osatakse sisulist korda saata. Ehk Richmond Hilli linnavolikogu, pidades CY Aqr-i eeskuju meeles, saaks suunata mõningaid resursse Sheltonite poole DDO fotomeetria taaselustamiseks - ja see nüüd eriti olukorras, kus DDO Pätsi-epohhi pitoreskse 1935.a. peahoone filmimisvõimalusi on hakanud rahasid tooma selle munitsipaaliteedi laegastesse?  - On the one hand my old RASC and DDO Defenders (DDOD) friends at the present-day Dunlap (particularly, from the ranks of DDOD, astro-scientist Dr Ian Shelton, with his astro-scientist wife Dr Tuba Koktay), and on the other hand my future friends at Tõravere, ought to keep in view possibilities for future DDO-Tõravere collaboration, at any rate in simple Johnson-Morgan UBV photometry. I write this while recalling, among other things, the example of Dr Taavi Tuvikene at Tartu Observatory-Tõravere, who has in the course of a wide-ranging campaign observed the SX Phe variable CY Aqr. The campaign drew in not only well-known observatories, among them USNO Flagstaff, but also the humble 10-centimetre at Realgymnasium Bruneck, in Italy's Südtirol. Evidently the skills exist for procuring substantive scientific results even in such simple settings as Bruneck. Perhaps Richmond Hill Town Council, mindful of the CY Aqr example, could direct some resources toward the Sheltons, for the revival of DDO photometry - and this particularly now in a situation in which filmshoot opportunities at DDO's Konstantin-Päts-era 1935 Administration Building have begun generating monies for the municipal coffers? [Note added: In Estonia, a thing from the "Päts era" is a thing redolent of Joan Crawford, of Wallis Simpson, or of DC-3 stewardesses - in other words a thing exuding a prewar elegance in some instances risible, but in others (as with DDO) prized by cognoscenti.]

[See on praeguse blogspoti pala lõpp. - This is the end of the current blogspot posting.]