Monday, 6 January 2020

Toomas Karmo: USA Vabariigi Rahukoraal / Peace Hymn of the USA Republic

Taustakirjeldus - BackgroundMa ei kirjutanud  avalikult, kui Donald Trump sai 2016.a. USA presidendiks antud häälte vähemusega (H.Clinton 65,853,514, D.Trump 62,984,828). Ma ei kirjutanud avalikult, kui ta 2019.a. pillus oma Kurdist liitlased huntidele, ehkki ma sain juba tollal aru, et siin peitub võimalik õppetund Eesti Vabriigile, kui USA liitlasriik. Ma ei kirjutanud avalikult, kui ma hakkasin mõistma, et ta oli saanud kogusummas,  paari aastakümne jooksul, Deutsche Banki laene koguulatuses umbkaudselt 2,5 miljardit USD, ja et  laenutehingud ei olnud alati arusaadavad tavalise ärimudeli järgi (mille kohaselt pank ei annaks laenu omaenda pankrotti väljakuulutanud isikule, saati isikule, kes oli ise osutunud hagijaks laenuandva panga vastu). Ma isegi siis ei kirjutanud avalikult, kuii lugesin 2020.a. ajakirjanduses püstitatud hüpoteesi, et paradoksaalsete laenude taga seisis mõni teine, garanteeriv, pank, ja ühtlasi leidsin ajakirjanduse vihjed Deutsche Banki panganduslikkude sidemetele Venemaaga. Ka ei kirjutanud ma avalikult, kui Donald Trumpi  süüdistati rahvusvahelise õiguse rikkumises, olles käima pannud eduka atentaadi, kell UTC=20200102T2200Z, Iraani "Number Kahe", kindral Qasem Soleimani vastu.  - I did not write publicly when in  2016 Donald Trump became the USA president with a minority of the popular vote (H.Clinton 65,853,514, D.Trump  62,984,828). I did not write publicly when in 2019 he flung his Kurdish allies to the wolves, even though I understood already at that time the possible lesson his action bore for the Republic of Estonia, as a USA ally state. I did not write publicly when I began to understand that he had obtained, over a couple of decades, Deutsche Bank loans totalling around 2.5 billion USD, and that that loan transactions were not always comprehensible in terms of conventional business models (under which a bank would not advance loans to a person who has declared bankruptcy, let alone to a person who has sued the loan-granting bank). I did not write publicly even when I read the hypothesis offered in 2020 media, under which behind the paradoxical loans there was some different, guarantor, bank, and not even when I read journalistic references to Deutsche Bank ties with Russian banking. Again, I did not write publicly when Donald Trump was accused of breaching international law, having launched a successful assassination, at UTC=20200102T2200Z, of Iran's "Number Two", General Qasem Soleimani. 

Täna õhtu aga  minu kannatus lõppes. Pimedas bussis sõites Tartust Tõraverre, ja uudisi lugedes nutitelefonil, sain järgmist teada: Donald Trump on öeldnud, et kui Iraan tasub kindral Soleimani surma mõne omapoolse sõjalise sammuga, siis USA võimaliukult purustab Iraani kultuuripärandit (vt https://www.theguardian.com/artanddesign/2020/jan/06/trump-threat-destruction-iran-heritage-war-crime). Seega, kus USA president nüüd ähvardab selge sõjaroima toimepanekuga, on vaikimine võimatu. - This evening my patience ran out. Sitting in a darkened bus from Tartu to Tõravere, and reading the news on my smartphone, I learned the following: Donald Trump has said that if Iran avenges the death of Soleimani with some act-of-war of its own, then the USA may undertake retaliatory destruction of Iranian cultural heritage  (cf https://www.theguardian.com/artanddesign/2020/jan/06/trump-threat-destruction-iran-heritage-war-crime). With this fresh development, where the American President has threatened the commission of a clear war crime, it  is impossible to stay silent. 

Kui USA viis oma väed Iraqi 2003.a.,  kirjutasin ma "USA Vabariigi Rahukoraali", minu serveri ruumil http://www.metascientia.com. Keegi hea inimene leidis minu pala kiiresti Internetist kätte ja lasi seda vabaõhu jumalateenistusel laulda, Massachusettsis. Koor või kogudus oli liigutatud, kui õhtku tõusis nende helinate saatel kotkas, kadudes silmapiirilt üle kõrvalasuva tiigipinna, nagu mingisuguses isamaalikus filmikaadris.  - When the USA took its forces into Iraq in 2003, I composed a "Peace Hymn of the Republic" in my server space http://www.metascientia.com. Some kindly person found my work quickly on the Internet and caused it to be sung in an open-air service, in Massachusetts. The choir or congregation was touched when to the accompaniment of their performance an eagle took flight, disappearing from view over the surface of an adjacent pond, as though in some patriotic ciné clip. 

Ma sooviksin, et eestlased peaksid meeles, kuidas need "USA Vabariigi Rahukoraali" mõtted on leidnud varemaltki kajastust Massachusettsis. Teisisõnu, ma sooviksin, et eestlased ei kipuks praegu kogu USA mõttelaadi ja eetikat hindama Donald Trumpi alusel. - I would desire Estonians to be mindful  of the way in which these "Peace Hymn of the Republic" notions have in the past been received in Massachusetts. I would, in other words, hope that Estonians will not now be appraising the overall American mentality and morality on the basis of Donald Trump.  

Ma ka juhtiksin eestlaste tähelepanu asjaolule, et natuke aega pärast oma edukat Suleimani atentaati Pres.Trump võttis tagasi oma ähvardust rünnata Iraani kultuurobjekte, nüüd nentides, et kui kultuuripärandirünnak oleks rahvuvahelises jurisprudentsis seadustevastane, siis ta seda ette ei võtaks. Samas värskes kõnes nentis üldiselt, et temale isilikult on seadustest kinnipidamine meeelpärane. Seegi kõne peaks leevendama eestlaste praegust võimalikku hukkumõistmist, ehkki ta jätab teatud mulje, et tegemist on ebastabiilise juhiga. (Värkset kõnet saab kontrollida URL-il https://www.youtube.com/watch?v=CFSmnLmnTUs : see on tarbija "Evening Standard"-i ülesmaadimine, kalendristembil 2020-01-08, pikkusega 00:44. Sisulisetl sama materjal on kätteleitav mujalgi YouTube'is, nagu selgub kui annakse YouTube'i otsingumootorile mingisugune  fraas nagu Trump cultural sites retraction, ja uurida tulemusi piisavalt terava pilguga.)  -  I would additionally direct the attention of Estonians to the fact that shortly after his successful Suleimani assassination, Pres. Trump retracted his threat to attack Iranian cultural sites, now asserting that if such an attack were to be contrary to (international) law,  he would not undertake it. In the same  fresh speech he asserted in general terms that himself is fond of complying with the law. This speech should moderate the possible current condemnation by Estonians - even though, admittedly, it leaves an impression of instability in a leader. (The fresh speech can be checked at the URL https://www.youtube.com/watch?v=CFSmnLmnTUs : this is the upload of user "Evening Standard", under datestamp 2020-01-08, to a length of 00:44. The same content is retrievable also from elsewhere in YouTube, as becomes apparent when one first gives the YouTube search engine some such search phrase as  Trump cultural sites retraction and then inspects the retrieved links with close attention.)  

Siinjuures pakuksin uuesti oma 2003.a. tööd, ühes oma tolleaegse ingliskeelse kommentariga, ühe vajaliku pisimuudatusega laulusõnades, ja ühtlasi kommentaari eestindamisega. - I would herewith offer my 2003 work once again, with my English-language commentary from that year, although with one small change in the lyrics, and additionally with an Estonian translation of my commentary.  

Varem, 2003.a. variant, ilmus ka Kanada luuleajakirjads Poemata, mille väljaandaks oli Canadian Poetry Association. - The previous, 2003, version appeared also in the Canadian poetry journal Poemata, published by the Canadian Poetry Association.  

Nendele, kas tahavad kuulda esitust praegusel hetkel tavaliste sõnadega, võiksid valida St Paul'si Londoni toomikiriku leinateenistuse esitamist, 2001-09-14, nagu pakutud URL-il https://www.youtube.com/watch?v=rmpo0csiIMs (YouTube'i  üleslaadimine kellegi "julius 923" poolt, kalendristembiga 2009-09-13, kogupikkuses 5:35,  koguduse ühislaul algab umbes hetkel 01:30). - Those wishing to hear a performance with the currently customary lyrics could select the 2001-09-14 memorial service from St Paul's Cathedral in London, as offered at YouTube under the URL https://www.youtube.com/watch?v=rmpo0csiIMs (YouTube upload from a "julius923", under calendar stamp 2009-09-13, to a total duration of 5:35; the congregation begins singing at around 01.30). 

Eelnev Kommentaar ja Koraalisõnad - Preliminary Commentary and Hymn Lyrics 


((REVISION_HISTORY ORDER="LATEST_UPPERMOST"))
* 20190106T183600Z-version 0001.3000 
 __changed "raping" to the more appropriate (because more
  explicitly environmentalist, and also less militant) "fouling" 
* 20190106T164500Z/version 0001.2000
 __changed "now we fear the dark of war" to "now we've loosed
   the dogs of war" (cf Shakespeare, Julius Caesar Act III scene 1
   line 273, "Cry Havoc! and let slip the dogs of war"
 __added Estonian translation of 2003 commentary 
 __uploaded not to http://www.metascientia.com
  but to my more Web-visible server space http://toomaskarmo.blogspot.com 
* 20030217T192953Z/version 0001.1001
 __supplemented background note
  in light of {roy.macgregor} Battle Hymn remarks
  in Toronto _Globe and Mail_ 2003-02-17 page A2
* 20030217T012912Z/version 0001.1000
 __corrected inappropriate triumphalist nuance in "city on a hilltop" 
 __made other small changes
* 20030216T055907Z/version 0001.0000
((/REVISION_HISTORY))

((BACKGROUND_NOTE)) 

This poem was written at a time of public spiritual emergency, on 15
and 16 February 2003, when Washington seemed ready to launch an unjust
war. - See luule sai kirjutatud avalikul vaimulikul häirehetkel, 15. ja
16. veebruaril 2003, kui tundus, et Washington oli valmis ebaõiglase sõja
lansseerimiseks. 

Was it presumptuous of me, as a citizen of Estonia and Canada, to
rewrite the Battle Hymn of the Republic? No. A line of thinkers going
back to John Winthrop, first governor of Massachusetts, has correctly
proclaimed America a "city on a hill", a beacon to nations. America is
a political project, an intellectual and moral project, 
in which we all - regardless of our formal citizenship - 
rightly participate, and for whose integrity we all now rightly fear.
- Kas oli minu poolt pretensioonikas, kui Eesti ja Kanada kodanik, 
USA Vabariigi Lahingukoraali ümber kirjutada? Ei. Jada mõtlejaid, 
mis ulatub tagasi kuni John Winthropini, kui esimene Massachusettsi 
kuberner, on piisava põhjendusega hüüdnud USA-d "linnaks mäetipul", signaalileegiks 
maailma rahvastele. Ameerika on poliitiline ettevõte, mõisteline ja eetiline
ettevõte, milles me kõik - hoolimata meie formaalsest kodadkondsusest - 
täieõiguslikult osaleme, ja mille auvääärikuse üle me nüüd kõik 
täieõiguslikult muretseme. 

When Julia Ward Howe published her Battle Hymn of the Republic in
February, 1862, she was herself fitting new words to an existing
marching song, "John Brown's Body". What she did, and what I am
trying to do here, others may well do, again and and again, as
circumstances change. - Kui Julia Ward Howe andis välja oma Vabariigi 
Lahingukoraali 1862.a. veebruaris, oli ta ise uusi sõnu koostamas
olemasolevale marssilaulule, "John Brown's Body". See, mida tegi tema,
ja mida ma ise katsun siin ära teha, teised võimaliult omalt poolt
edaspidigi teevad, kord ja veelkord, tuleviku muutuvates oludes. 

Howe, appalled by the violence of Civil War troops, devoted
her later life to peace. What we now know as Mother's Day might 
be considered a feeble echo of her 1872 mother's-day-of-peace
initiative. - Howe, masendatud Ameerika kodusõja 
lahinguliste jõhkrusest, pühendas oma hilisema elu rahuliikumisele. 
Seda, mida me praegu tunneme Emadepäevana, võiks pidada nõdraks
kajastuseks tema 1872.a. emade-rahupäeva algatusest. 

My hope is that my words will be sung occasionally at peace rallies as
we urge the present Washington officeholders to return to the liberal
ideals of America's founders. - Minu lootuseks on, et mu sõnu lauldakse
tulevikus, vahetevahel, rahuliikumise meeleavaldustel, kui me manitseme
praeguseid Washingtoni ametikandjaid tagasi tulla Ameerika asutajate
liberaalsetele aadetele. 

Toomas Karmo 
http://toomaskarmo.blogspot.com (& http://wwww.metascientia.com) 
((/BACKGROUND_NOTE)) 

((TERMS-OF-USE_NOTE))

This document is to be considered freely reproducible in all media,
and freely usable for any noncommercial purpose, in the spirit of the
GNU Free Documentation License available at
((http://www.gnu.org/)). In reproducing the poem contained herein, it
suffices to append the following phrase:

   Freely usable in the spirit

   of the GNU Documentation License.      

   Version control information 

   and background notes are archived 

   on the Web pages of the author, Toomas Karmo,

   at ((http://www.metascientia.com))
   & ((https://toomaskarmo.blogspot.com))
   
((/TERMS-OF-USE_NOTE))((TITLE))

Peace Hymn of the Republic

((/TITLE))
((MAIN_TEXT)) 

Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord:/ 

He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored;/ 

He hath loosed the fateful lightning of His terrible swift sword:/

  His truth is marching on. 


Glory, glory, hallelujah!/ 

Glory, glory, hallelujah!/

Glory, glory, hallelujah;/

  His truth is marching on. 


We lived in ease and splendor and disdained the huddled poor,/ 

Fouling soils and seas and foreign skies, in arms and gold secure:/ 

Now we've lost our proud twin towers, now we've loosed the dogs of war;/

  God's truth goes marching on.


Glory, glory, hallelujah!/

Glory, glory, hallelujah!/

Glory, glory, hallelujah;/

  God's truth goes marching on. 
Unhappy world, you grieve for us, and yet for you we mourn;/

Some billion souls seek sustenance, a tithing of our corn:/

From dying fields, from teeming slums, fresh terrors will be born -/

  Can truth go marching on?


Glory, glory, hallelujah!/

Glory, glory, hallelujah!/

Glory, glory, hallelujah;/

  Can truth go marching on? 


((TEMPO="SLOW"))

Our strength lies not in battle gear but in humility;/

Through anguished meditation we discern our destiny:/

Our city on a hilltop shall embrace humanity;/

  God's truth shall lead us on.Glory, glory, hallelujah!/

Glory, glory, hallelujah!/

Glory, glory, hallelujah;/

  God's truth shall lead us on. 
((/MAIN_TEXT))


[See on praeguse blogspoti pala lõpp. - This is the end of the current blogspot posting.]     

Friday, 21 June 2019

Toomas Karmo: XXVII, ehk 1869.a. suurjuubeli, üldlaulupeo tuli jõuab Tartu Observatooriumisse - Tartu Observatory Receives the XXVII National Song Festival Flame, Marking the Sesquicentennial of the Inaugural (1869) Festival

Nii jõudis XXVII Üldlaulupeo tuli täna hommikul Tartu Observatooriumisse. Minu foto, pildistamise hetkeks UTC=20190621T0808Z; litsensitingimuste ehk taaskasutamise juhtnööriks võtta tavaline, paljulubav, Creative Commons. Nagu on normaalne blogspoti kirjastamise juures, saab fotot tavalises brauseris suurendada  hiireklõpsuga. - This morning the XXVII National Song Festival flame arrived at Tartu Observatory. My photo, from UTC=20190621T0808Z; for licensing terms, in other words for guidance on reproduction, take the duly permissive and liberal terms of Creative Commons. As is normal in blogspot publishing, the photo can be enlarged in a normal browser, through a mouse-click. [NOTE ADDED: This particular National Song Festival marks the 150th anniversary of the first (1869) Song Festival, which has long served historians as a milestone within the 1860s National Awakening. The process which the Awakening launched, and which went through its ups and downs over ensuing decades, was to culminate in a pair of legal instruments - on the one hand in the 1918-02-24 Declaration of Independence, and on the other hand in the 1920-02-02 Treaty of Tartu (Traité de Paix, with signatories "Esthonie" and "Republique des Soviets de Russie"), a little after the ceasefire which ended the 1918-1919 War of Indepedence. The XXVII Festival, scheduled for 2019-07-04 through 2019-07-07 in Tallinn,  as a sesquicentennial, is currently being promoted with a procession of the Festival flame through various Estonian centres, both urban and (as in our case) rural. I guess that our local procedure, as I observed it this morning, is typical, with police escort, choirs, ladies in folk costumes (as visible in my photo), and a flag-waving, shutter-happy, crowd.]

Monday, 17 June 2019

Toomas Karmo: Postscriptum 2018.a. esseele ladina keele õppimise teemal / Postscript to 2018 Essay on the Studying of Latin

Kvaliteedihinnang: - Quality assessment:

Selle viiepallilise skaala kohaselt, mis kehtib praegu Eestis, ja kindlasti ka naaberriikides, ja on tuttav kadunud, mitte tagantjärele leinatud, NSVL-i akadeemilise elu vaatlejatele (siin rakendades neid kergeid, lõtvu, kriteeriume, mida Kmo rakendab oma nõgises fantaseeritud "Aleksandr Stepanovitsh Popovi nimelises sangarliku raadio instituudis" ja oma nõgises fantaseeritud "Nikolai Ivanovitsh Lobatshevki nimelises sotsialistliku matemaatika instituudis" - kus, fantaasias ette kujutatud kaksikinstituutide lõdva ja vähenõudliku hindamisreeglite kohaselt 1/5 on "eepiline läbikukkukmine", 2/5 "läbikukkumine, mis pole nii katastrofaalne, et eepilusust saavutada", 3/5 on "kehvavõitu läbipääsemine", 4/5 on "hea" ja 5/5 on "eeskujulik": 2/5. Põhjendus: Teema ei võimaldanud filosoofiliselt sügavat käsitlemist. -  On the 5-point scale current in Estonia, and surely in nearby nations, and familiar to observers of the academic arrangements of the late, unlamented, Union of Soviet Socialist Republics (applying the easy and lax standards Kmo deploys in his grubby imaginary "Aleksandr Stepanovitsh Popovi nimeline sangarliku raadio instituut" (the "Alexandr Stepanovitch Popov Institute of Heroic Radio") and his  grubby imaginary "Nikolai Ivanovitsh Lobatshevski nimeline sotsalitsliku matemaatika instituut" (the "Nicolai Ivanovich Lobachevsky Institute of Socialist Mathematics") - where, on the lax and easy grading philosophy of the twin Institutes, 1/5 is "epic fail", 2/5 is "failure not so disastrous as to be epic", 3/5 is "mediocre pass", 4/5 is "good", and 5/5 is "excellent"): 2/5. Justification: The chosen theme did not offer scope for philosophical depth.  


Variandikroonika: - Revision history:

Kõik kalendrip
äevad-kellaajad variandikroonikas on ära toodud UTC-s. UTC, ehk "Maailmakell", on vana GMT-i, ehk "Greenwich Mean Time"-i, täpsustus. Tarvitusel on ISO ettekirjutatud YYYYMMDDThhmmZ ajastembi formaat (kusjuures YYYY on UTC aasta, MM UTC kuu, DD UTC kuupäev, hh UTC tunniarv, mm UTC minutiarv). UTC praegu jookseb Toronto tsiviilkellast 4 tundi ette, Tallinna tsiviilkellast 3 tundi taga. - All times in these blog "revision histories" are stated in UTC (Universal Coordinated Time/ Temps Universel Coordoné,  a precisification of the old GMT, or "Greenwich Mean Time"), in the ISO-prescribed YYYYMMDDThhmmZ timestamping format. UTC currently leads Toronto civil time by 4 hours and currently lags Tallinn civil time by 3 hours. 
 
 
 • 20190620T0841/variant 1.1.0: Kmo kergelt timmis üht "proovikivi" ladinakeelse-anlüüsi harjutust. Ta tegi ka pisikesi grammatilisi või puhtstiililisi parandusi, ehkki enam kui 48 pärast variandi 1.0.0 koostamist. Üldise kontrolli juures ta märkas, et pakutud  UTC seletused (siit mõni rida ülespoole) paraku vastasid Eesti ning Kanada talvekelladele, mitte Eesti ning Kanada suvekelladele. Seegi punkt on nüüd korda pandud. Kmo jättis endale õigust teha veelgi pisikesi, sisusliselt tähtsusetuid, puhtkosmeetilisi õiendusi, järgmise 200 tunni jooksul, kui siin protokollimata variandid 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, ... . - Kmo fine-tuned one of his "touchstone" Latin-analysis exercises. He also make some tiny grammatical and stylistic repairs, even though more than 48 hours had passed since his writing of version 1.0.0. In the course of his general checking, Kmo noticed that his offered acount of UTC (a few lines above this present sentence) was unfortunately fitted to Estonian and Canadian civil winter time, rather than to Estonian and Canadian civil summer time. This fault he likewise corrected.  Kmo reserved the right to make further tiny, nonsubstantive, purely cosmetic, tweaks, over the coming 200 hours, as here-undocumented version 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, ... . 
 • 20190617T1851Z/variant 1.0.0: Kmo laadis piisavalt  lihtivud tööd blogspoti serverile. Ta jättis enda kätte õiguse teha veel pisikesi, sisusliselt tähtsusetuid, puhtkosmeetilisi õiendusi, järgmise 48 tunni jooksul, kui siin protkollimata variandid 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, ...   - Kmo uploaded an adequately  polished version to the blogspot server. He reserved the right to make further tiny, nonsubstantive, purely cosmetic, tweaks, over the coming 48 hours, as here-undocumented versions 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, ... . 
[FILOLOOGILINE TEAVE: Lahkel lugejal palun andestada minu eestikeelseid kirjavigu. Kui pensionieas Välis-Eestist Eestisse ümberasuja, läinud aastakümnete pagulusolude sunnil ilma kodukeelse koolihariduseta, pean ma oma kirjakeelt nüüd parandama peamiselt praktilise harjutamise teel. Sellega ongi siinsamas blogspotis vahetevahelt algusi tehtud, ehkki kohmakalt. Keelelised parandusettepankud oleksid teretulnud, aadressil Toomas.Karmo@gmail.com. - LINGUISTIC NOTE: I ask the Gentle Reader to forgive my blemishes in Estonian prose. As a pension-aged resettler from the Estonian diaspora to Estonia, obliged by exile-diaspora circumstances over the past decades to forego formal Estonian schooling, I must now improve my Estonian prose composition for the most part simply through practice. I have made such a practical-prose beginning here and there in blogspot, albeit clumsily. Linguistic corrections would be welcome, at the address Toomas.Karmo@gmail.com.] 

Taustakirjeldus - Background 


2018.a. talve lõpul, minu viimasel Kanadas asumise aasta alguses, ma kirjutasin ladina keele pedagoogikast  siinses blogspotis inglise keeles, rubriigil "Studying Latin: Some Theoretical Whys, Some Practical Hows" (URL-il http://toomaskarmo.blogspot.com/2018/02/toomas-karmo-studying-latin-some.html).  Nüüd on aeg käes mullu Kanadas alustatud teemal pisut Eestis jätkata, ühe teatud esilekerkinud isiku julgustamiseks.  - At the end of 2018 winter, at the start of my final year of living in Canada, I wrote on the subject of Latin studies here in blogspot in English, under the heading "Studying Latin: Some Theoretical Whys, Some Practical hows" (at the URL http://toomaskarmo.blogspot.com/2018/02/toomas-karmo-studying-latin-some.html). The time has now come for me to continue, here in Estonia, with the theme that I started in Canada, so as to encourage a certain recently emerging individual. 

Nimelt on üks noorevõitu tudeng, prl või hr "ABC", astunud skaibiühendusse välismaalt, paludes minu nõu tema algavas ladinakeele õppimises. "ABC" on ülikooli lõpetanud. Seega pole ta hetkel kursustel, ja seega vajaks ta veel eriti kellegi nõu. Nõu ma pakun talle rõõmsalt ning tasutult. Ma leian, et sobiv on neid nõuandeid ka laiema Interneti üldsusega jagada, kuna nad võiksid tulevikus teistelegi kasulikuks osutuda. -  Specifically, a rather youthful student, Miss or Mr "ABC", has recently started Skype communication from abroad, asking my advice in her or his just-launched Latin studies. "ABC" has finished university. He or she is consequently not at the moment enrolled in courses, and consequently is in particular need of advice. I give her or him my help cheerfully and for free. I find it additionally appropriate to share my tips with the general Internet readership, since my advice may in future prove useful to persons other than ABC.  

Siinjuures on vaid üks hoiatus ehk "caveat" ("Cave canem" = "Hoia koera eeset", "Caveat emptor" = "Ostja olgu valvel"). Ehkki ma saan ABC-d aidata tasutult, ei ole mul tulevikus võimalik säärast abi mitmele kinkida. Seega caveant omnes! Juhul, kui mõnel ilusal päeval pöördub minu poole mõni teine ning kolmas isik "BCD" ning "CDE" analoogsete vajadustega, oleksin ma sunnitud suhtuma jõudsalt kasvavasse asjasse mitte täiesti eitavalt, kuid siiski kui ettevõtja ehk teenustemüüja. Kui, ütleme hüpoteetiliselt, kaugema tuleviku prl BCD osutub välismaalaseks nagu ABC, peaksin ma temaga koos uurima PayPal'i tasuvõimalusi. Ja kui, ütleme jälle hüpoteetiliselt, kaugema tuleviku hr CDE osutub eestimaalaseks, peaksin ma temalt paluma mingisugust sobivat tasu kas sularaha või pangaülekande või õunapuudepügamistööde näol, või - mis veelgi parem - minu eesti kirjakeele parandamises. - A reservation or "caveat" arises here. ("Cave canem" = "Look out for the dog", "Caveat emptor" = "Let the purchaser beware.") Although I can help ABC for free, it will not be feasible for me in future to offer this type of help to many people. So caveant omnes! If it should one fine day happen that some second and third individuals "Miss BCD" and "Mr CDE" turn to me with needs similar to those of ABC, I would be obliged to adopt, toward the vigorously expanding situation, an attitude not altogether negative, and yet nevertheless entrpreneurial, as appropriate in the selling of a service. If (let us hypothetically suppose) the BCD of the remoter future proves to be a foreigner, as ABC is, then I would have to explore PayPal financial-transfer possibilities with her. And if (let us again hypothetically suppose) the CDE of the more remote future turns out to be Estonian, I would have to ask him for appropriate compensation in cash or by bank transfer or by way of apple-tree pruning - or, what would be still better, through his tutoring me in Estonian prose composition. 

Et ABC privaatsust kaitsta, ma siin ei seleta, millest soost on ABC, ega milles konkreetses välisriigis ta asub (ja veel ammugi mitte, milles linnas). Ma näiteks ei kinnita ega lükka ümber oletust, et ABC asub kusagil Aasias. Siin tuletaksin vaid meelde hea ameerika vanasõna, Las Vegase kohta, mis sobiiks iga linna-küla-aleviku kohta, asugu see kas Ameerikas või (näiteks) Aasias, Aafrikas või Austraalias: Mis sünnib Vegases jäägu Vegasesse. - To protect ABC's privacy, I will not here divulge ABC's gender or in what particular foreign country ABC is living (and much less in what foreign city). I for example neither confirm nor deny the supposition that ABC lives somewhere in Asia. Here I would simply call to mind the good American proverb, concerning Las Vegas, applicable to any city-town-village-hamlet anywhere, be it in America or (e.g.) in Asia, Africa, or Australia: What happens in Vegas stays in Vegas. 


Konkreetseid soovitusi ABC-le ning teistele (1): Seadke sisse ajaregister - Concrete advice for ABC and others (1): Set up  a timelogPeab kindlaks tegema, et vajalik aeg saab vajalikus mahus investeeritud. Nagu ma eelpoolmainitud essees (http://toomaskarmo.blogspot.com/2018/02/toomas-karmo-studying-latin-some.html) 2018.a. nentisin, grammatika aluste õppimise puhul sobivalt kompaktsest ja asjalikust raamatust (isiklikult eelistaksin ma seal-mainitud Bettsi Teach Yourself Latin), tuleks investeerida paarsada tundi. ("...thanks to almost two millennia of systematized teaching, we know just how long it takes to master Latin declensions and conjugations, for the pupil of average intelligence at or beyond late adolescence. With decently brisk instruction books, such a pupil does not need six hundred desk hours. Three hundred, perhaps even two hundred, or in the case of a really gifted pupil under two hundred, are known to suffice." - "...tänu ligi kahe aastatuhande süstemaatiseeritule õpetamisele, me teame küllaltki täpselt, kui kaua aega läheb ladinakeele käändkondade ja pöördkondade omaksvõtmiseks, keskpäraste võimetega tudengi puhul kas teismelise ea lõpu poole või veel kõrgemas elueas. Viisakalt kiiretempoliste õpikute juures niisugune õpilane ei vajaks kuutsada õppelaua tundi. On teada, et piisab kolmestsajast, võimalikult isegi paaristsajast, ja erakordselt andeka õpilase puhul koguni alla kahesajast tunnist.") - It is necessary to make check that time has been duly invested. As I mentioned in the above-cited 2018 essay (http://toomaskarmo.blogspot.com/2018/02/toomas-karmo-studying-latin-some.html), for the learning of foundational grammar from a suitable compact and businesslike book (personally I prefer the there-mentioned book by Betts, Teach Yourself Latin), it would be appropriate to invest a couple of hundred hours. ("...thanks to almost two millennia of systematized teaching, we know just how long it takes to master Latin declensions and conjugations, for the pupil of average intelligence at or beyond late adolescence. With decently brisk instruction books, such a pupil does not need six hundred desk hours. Three hundred, perhaps even two hundred, or in the case of a really gifted pupil under two hundred, are known to suffice.") 

Siinjuures ma soovitaksin oma enda harjumust, kus ka olen läbi mõnegi aasta pidanud oma iga olulise õppeaine juures ajaregistri, arvutis, lameda-ASCII ehk *.txt formaadis. - Here I would recommend my own routine, under which I have for quite a few years been keeping a timelog for each of my significant study subjects, on computer, in flat-ASCII (*.txt) format. 

Näitena toon siin, osaliselt, üks minu mitmest registrist - nimelt see, mis aitas mul valvata minu privaatset ladina keele õppimist, kui ma võtsin ladina keele uuesti käsile alatest 2007.a. (Ma olin küll veel kaugemas minevikus, aastail 1982-1983, olnud kursustel Austraalias, osaliselt Bettsi enda auditooriumis. Järelikult ei ole ma õpilase ABC raskemas seisundis. Tema praegune algus, vastandina minu 2007-09-29 algusele, on puhtalt nullist.) Antud näitest on näha, et ma hilisemates faasides olin oluliste autorite juures: "regula s. Benedicti" on vihje Nursia Benektiinuse munkade Reeglile, "Latin Prose" aga vihje Ontario (Kanada) gümnaasiumitele mõeldud umbes 1960.a.-st kogumikule, kus on pikki lõiki Caesarist ning Cicerost, lühemaid lõiki veel teistest autoritest.   - In illustration, I reproduce here, in part, one of my many timelogs - namely the one which helped me monitor my private Latin study, when I took up Latin again, as a refresher, from 2007 onward. (I indeed had in the more remote past, in the years 1982 and 1983, taken courses in Australia, in part in Betts's own classroom. Consequently my position is easier than ABC's. Her or his own beginning, in contrast to my 2007-09-29 beginning, is a beginning from zero.) From this illustration it can be seen that in the later phases of my work I have been using appropriate authors: "regula s. Benedicti" in the timelog is a reference to the monastic Rule from Benedict of Nursia, and "Latin Prose" a reference to a 1960-era Ontario (Canada) high-school anthology, offering long extracts from Caesar and Cicero, as well as shorter extracts from other authors.) 20070929=02h02->0002h02 (HEBD 0000)
..............................
20070930=01h13->0003h15 (HEBD 0001)
20071001=01h00->0004h15
..............................
20071007=01h33->0005h48 (HEBD 0002)
20071008=00h47->0006h35
20071010=00h48->0007h23
..............................
20071014=00h46->0008h09 (HEBD 0003)
20071018=02h15->0010h24
......................................................................
20071024=00h14->0010h38 (HEBD 0004)
20071025=01h32->0012h10
20071026=01h21->0013h31
......................................................................
20071031=03h04->0016h35 (HEBD 0005)
......................................................................
20071105=01h43->0018h18 (HEBD 0006)
20071109=00h25->0018h43
20071110=00h05->0018h48
......................................................................
20071111=01h36->0020h24 (HEBD 0007)
20071112=00h30->0020h54
20071113=00h34->0021h28
20071117=01h05->0022h33
......................................................................
20071119=00h50->0023h23 (HEBD 0008)
20071120=01h02->0024h25
20071121=00h55->0025h20
......................................................................
20071126=00h58->0026h18 (HEBD 0009)
20071127=00h24->0026h42
20071130=00h48->0027h30
......................................................................
20071203=00h20->0027h50 (HEBD 0010)
20071204=00h17->0028h07
20071206=01h23->0029h30
20071207=01h11->0030h41
......................................................................
20071209=00h46->0031h27 (HEBD 0011)
20071210=00h12->0031h39
20071211=01h04->0032h43
20071215=00h55->0033h38
20071216=01h03->0034h41
......................................................................
20071219=01h11->0035h52 (HEBD 0012)
20071222=00h37->0036h29
......................................................................
20071226=01h26->0037h55 (HEBD 0013)
20071227=01h18->0039h13
......................................................................
20080101=03h22->0042h35 (HEBD 0014)

((/.../))

20090702=00h27->0218h04
20090928=00h14->0218h18__regula s. Benedicti
20091005=00h09->0218h27
20091009=00h16->0218h43
20100521=00h06->0218h49__regula s. Benedicti

((/.../))

20150622=01h17->0330h48
20150624=02h16->0333h04
20150625=01h18->0334h22
20150626=02h38->0337h00

((/.../))
20170728=01h21->0402h31__legebam in antologia "Latin Prose",
                         in parte secundaria
20170729=01h27->0403h58__itaqe
* HEBDOMA_PERDITA
* HEBDOMA_PERDITA
20170817=00h23->0404h21__itaque

((/.../))

20180306=00h02->0511h12
20180307=00h03->0511h15
20180310=00h10->0511h25

((/.../))

Konkreetseid soovitusi ABC-le ning teistele (2): Kontrollige oma oskusi minu pisikeste "proovikividega" - Concrete advice for ABC and others (2): Check your skills with my small "touchstone" exercises


ABC saab kontrollida oma ladina analüüsimisoskusi paariminutilse vestluse juures, kui me järgmisel korral skaibime. Tal on hetkel Bettsi esimene peatükk vist läbi võetud. Seega siis pakuksin pisikesi proovikive, millega saab juba ülilühikese vestluse jooksul kontrollida, et tema esimese-peatüki asi on korras. Õpilane ABC tõlkigu mulle järgmisi proovikive inglise keelde, oma skaibimikrofoni juures: - ABC can check her or his Latin analysis skills in the course of a two-minute chat, when we next Skype. She or he has now perhaps finished the first chapter in Betts. I would consequently offer some tiny touchstones, through which we can confirm, in a brief chat, that ABC's first-chapter affairs are in good shape. Let student ABC translate the following touchstones into English, at his or her Skype microphone:  

* (a) insulae puellarum
* (b) puellae insularum
* (c) Nauta puellam amat.
* (d) Puellam nauta amat.
* (e) Nautam puella amat.
* (f) Puella nautam amat.
* (g) Puellae nautas amant.
* (h) Puellas nautae amant.
* (i) Nauta insulam puellae amat.
* (j) Nauta puellam agricolae amat.
* (k) Nautae puellas insularum amant.
* (l) Agricola est in insula cum puella.
* (m) Agricola est in insula cum puellis. 
* (n) Agricolae in insula cum puella sunt.
* (o) Agricolae in insulis cum puellis sunt.   

[See on praeguse blogspoti pala lõpp. - This is the end of the current blogspot posting.]

Saturday, 19 January 2019

Toomas Karmo: More Work on the Visually Brightest Stars (Upgrade in RASC Publishing)

Kvaliteedihinnang: - Quality assessment:

Selle viiepallilise skaala kohaselt, mis kehtib praegu Eestis, ja kindlasti ka naaberriikides, ja on tuttav kadunud, mitte tagantjärele leinatud, NSVL-i akadeemilise elu vaatlejatele (siin rakendades neid kergeid, lõtvu, kriteeriume, mida Kmo rakendab oma nõgises fantaseeritud "Aleksandr Stepanovitsh Popovi nimelises sangarliku raadio instituudis" ja oma nõgises fantaseeritud "Nikolai Ivanovitsh Lobatshevki nimelises sotsialistliku matemaatika instituudis" - kus, fantaasias ette kujutatud kaksikinstituutide lõdva ja vähenõudliku hindamisreeglite kohaselt 1/5 on "eepiline läbikukkukmine", 2/5 "läbikukkumine, mis poli nii katastrofaalne, et eepilusust saavutada", 3/5 on "kehvavõitu läbipääsemine", 4/5 on "hea" ja 5/5 on "eeskujulik": 2/5. Põhjendus: Teema ei võimaldanud filosoofiliselt sügavat käsitlemist. -  On the 5-point scale current in Estonia, and surely in nearby nations, and familiar to observers of the academic arrangements of the late, unlamented, Union of Soviet Socialist Republics (applying the easy and lax standards Kmo deploys in his grubby imaginary "Aleksandr Stepanovitsh Popovi nimeline sangarliku raadio instituut" (the "Alexandr Stepanovitch Popov Institute of Heroic Radio") and his  grubby imaginary "Nikolai Ivanovitsh Lobatshevski nimeline sotsalitsliku matemaatika instituut" (the "Nicolai Ivanovich Lobachevsky Institute of Socialist Mathematics") - where, on the lax and easy grading philosophy of the twin Institutes, 1/5 is "epic fail", 2/5 is "failure not so disastrous as to be epic", 3/5 is "mediocre pass", 4/5 is "good", and 5/5 is "excellent"): 2/5. Justification: The chosen theme did not offer scope for philosophical depth.  


Variandikroonika: - Revision history:

Kõik kalendrip
äevad-kellaajad variandikroonikas on ära toodud UTC-s. UTC, ehk "Maailmakell", on vana GMT-i, ehk "Greenwich Mean Time"-i, täpsustus. Tarvitusel on ISO ettekirjutatud YYYYMMDDThhmmZ ajastembi formaat (kusjuures YYYY on UTC aasta, MM UTC kuu, DD UTC kuupäev, hh UTC tunniarv, mm UTC minutiarv). UTC praegu jookseb Toronto tsiviilkellast 5 tundi ette, Tallinna tsiviilkellast 2 tundi taga. - All times in these blog "revision histories" are stated in UTC (Universal Coordinated Time/ Temps Universel Coordoné,  a precisification of the old GMT, or "Greenwich Mean Time"), in the ISO-prescribed YYYYMMDDThhmmZ timestamping format. UTC currently leads Toronto civil time by 5 hours and currently lags Tallinn civil time by 2 hours. 
 
 • 20190131T0943Z/variant 1.1.0: Kmo muutis kvaliteedihinnangut allapoole (varem 3/5, nüüd aga 2/5). Ta veel täiendas pakutud Tartu-Tõravere meteoroloogiajaama andmeid. Ta jättis enda kätte õiguse teha veel pisikesi, sisusliselt tähtsusetuid, puhtkosmeetilisi õiendusi, järgmise 48 tunni jooksul, kui siin protkollimata variandid 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, ...   - Kmo revised his quality assessment downward, from  3/5 to 2/5. He also supplemented the information he had been offering on the Tartu-Tõravere meteorology station. He reserved the right to make further tiny, nonsubstantive, purely cosmetic, tweaks, over the coming 48 hours, as here-undocumented versions 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, ... . 
 • 20190119T2026Z/variant 1.0.0: Kmo laadis piisavalt  lihtivud tööd blogspoti serverile. Ta jättis enda kätte õiguse teha veel pisikesi, sisusliselt tähtsusetuid, puhtkosmeetilisi õiendusi, järgmise 48 tunni jooksul, kui siin protkollimata variandid 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, ...   - Kmo uploaded an adequately  polished version to the blogspot server. He reserved the right to make further tiny, nonsubstantive, purely cosmetic, tweaks, over the coming 48 hours, as here-undocumented versions 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, ... . 
[HOIATAV TEAVE: Tunduvalt vigane bloggeri-nimeline serveri tarkvara on viimaste kuude jooksul näidanud kalduvusi paigutada soovimatut valgevahet niimõnesse siia laaditud esseesse. Kui tundub, et ekraan lõpeb tühja ruumiga, tuleb veel allapoole liikuda, hiire abil. Essee lõpp ei ole käes enne, kui esineb tavaline bloggeri sõnum "Posted by Toomas (Tom) Karmo at". - Bloggeri tarkvara on ka näidanud kalduvusi, vähemalt kui rakendatud minu varema, aegunud, veebi esseedekirjutamise brauseri kaudu, toota HTML-i, mida eri allalaadivad brauserid formaadivad erinevatel viisidel. Mõned allalaadivad brauserid on võimalikult vahest mitte korralikult sisse lugenud kõik need "Cascading Style Sheets'e" (CSS-e), mis igas tavalises veebibrausers juhivad lehekülje servade, kõrvalparagrahvide jms. paigutamist. Kui Te oletate, et Teie kasutuselevõetud brauseris esineb CSS-e probleeme, olge kannatlikud: tõenäone on, et ehkki osa sisust on paigutatud mõnda veidrasse kohta (näiteks, brauseri alumise serva vastu, kui ta pidanuks minema parema serva vastu), siiski kõik serveri sisu on lükatud Teie brauserisse ühte või teisse kätteleitavasse paika. - Viimaseks, on võimalik et on bloggeri iseärasusi-eksitusi, väljaspool minu kontrolli, tähtede suuruse määramises, ridade vahemaa määramises või trükiploki parema serva õgvendamisstiili määramises. - Kes soovib aidata sääraste veebivigade parandamisega, või kes soovib ka teisigi tehnilisi nõuandeid pakkuda, võiks julgesti mulle kirjutada aadressil Toomas.Karmo@gmail.com. - CAUTION: A bug in the blogger server-side software has in some past months shown a propensity to insert inappropriate whitespace at some points in some of my posted essays. If a screen seems to end in empty space, keep scrolling down. The end of the posting is not reached until the usual blogger "Posted by Toomas (Tom) Karmo at" appears. - The bloggersoftware has also shown a propensity, at any rate when coupled with my erstwhile, out-of-date, Web-authoring uploading browser, to generate HTML that gets formatted in different ways on different downloading browsers. Some downloading browsers have sometimes perhaps not correctly read in the entirety of the "Cascading Style Sheets" (CSS) which on all ordinary Web servers control the browser placement of margins, sidebars, and the like. If you suspect CSS problems in your particular browser, be patient: it is probable that while some content has been shoved into some odd place (for instance, down to the bottom of your browser, where it ought to appear in the right-hand margin), all the server content has been pushed down into your browser in some place or other. - Finally, there may be bloggervagaries, outside my control, in font sizing or interlinear spacing or right-margin justification. - Anyone inclined to help with trouble-shooting, or to offer other kinds of technical advice, is welcome to write me via Toomas.Karmo@gmail.com.]
On 2018-01-01, I uploaded a blogspot posting, as http://toomaskarmo.blogspot.com/2018/01/toomas-karmo-visually-brightest-stars.html, on a publishing initiative at the Royal Astronomical Society of Canada (RASC). At the time, RASC had just undertaken the simultaneous issuing of 2018 Canadian and 2018 USA editions of its venerable annual Observer's Handbook

Now, at the start of 2019, it is appropriate to upload an update. This update I write no longer from the vicinity of the David Dunlap Observatory in Richmond Hill, Ontario, Canada, but from my new quarters in the dark-sky hamlet, Tõravere, of Tartu Observatory in Estonia. 

****

The 2018 RASC initiative has succeeded, with the debut USA edition generating sufficient interest to justify RASC in issuing a 2019 USA successor. We may now hope that in 2020 and later years,  RASC proves able to follow the precedents it successfully set in 2018 and 2019. Further, I privately hope that over the coming years the USA edition will attract at least a few readers over here in Europe. 


****

As RASC moves forward, I try to move forward too, from Estonia, in my continuing capacity as lead author of the Handbook visually-brightest-stars article. 

The Handbook printed edition does not offer much scope for change, apart from the systematic updating of celestial coordinates in the brightest-stars table and the opportunistic updating of miscellaneous other tabulated data. The online brightest-stars work, on the other hand, can and should get overhauled from one year to the next. 

For 2019, I have made only minor amplifications in my three-author collegium's online essay (now incorporating, however, all the substance from the printed-edition essay, so as to make the online version intelligible to those readers who lack the printed Handbook).  My main online overhaul for 2019 has been not in the essay, but in the long star-by-star table that follows it. For present blogspot purposes, it suffices to reproduce what I write in the 2019 online essay regarding the 2019 online table: 

[Here is] an extended version of the printed-edition table, (a) with extra stars (the brightest 313, allowing for variability, where the printed edition has almost 30 fewer, allowing for variability), and (b) with additional remarks for most of the duplicated stars. The online essay and table try to address the needs of three kinds of serious amateur: amateurs who are also astrophysics students (whether or not enrolled formally at some campus); amateurs who, like many in RASC, assist in public outreach, through some form of lecturing; and amateurs who are planning their own private citizen-science observing runs, in the spirit of such “pro-am” organizations as AAVSO [the American Association of Variable Star Observers; https://www.aavso.org/]. 

Our online project, now a couple of years old, must be considered still in its early stages. We cannot claim to have fully satisfied the needs of our three constituencies. Above all, we cannot claim to have covered all the appropriate points from stellar astronomy news in our “Remarks” column, important though news is to amateurs of all three types. We would hope in coming years to remedy our deficiencies in several ways, above all by relying more in our writing on recent primary-literature journal articles, and by making appropriate citations of the primary literature.

Already at this early stage, we have tried to pick out a few tens of the more important recent journal articles. /.../ 

The online essay and table may be downloaded for free by anyone, whether or not a member of RASC, from https://www.rasc.ca/sites/default/files/Brightest%20Stars_2019.pdf. Particulars on the printed-edition Handbook can be had from https://www.rasc.ca/handbook.

****

As an appendix to today's posting, I upload photos from my smartphone. As the last in my trio of Yuletide blogspot photos, from 2018-12-23, I selected the snowy road from the Tõravere rail platform to the Tõravere hamlet. Today I continue on that same wintry theme. 

The Administration Building in Tõravere could barely be glimpsed in my Yuletide photo, at the far end of a straight tree-lined approach. Here is how it looked close up a few days ago, under a fresh snowfall, in the rather dim light characteristic of early afternoon in January at a latitude just nine or so arcseconds S of  58°16´ N:  


And here is the internal astronomy-compound road leading westward from the Administration Building, to the various telescope domes, at the same time of day, under the same snowfall:
The little brick shed in the foreground (a left mouse-click yields an enlargement in the browser) has a mural of an antlered buck against a starry sky. To see the mural painter's conception of E.T., on the other hand, against a similarly starry sky, you have to walk around the corner of the shed, viewing it from the north rather than from the east.

The columns on the south side of the road are part of the rather large Tõravere astronomical park, illustrating the cosmic distance scale in a powers-of-ten style. 

The building glimpsed in the rear, where the road turns, is not a telescope dome, but the support building for the instrument plaza of the Tartu-Tõravere meteorological station. This is a part of the Estonian Environment Agency network, as mapped at https://www.ilmateenistus.ee/ilmateenistus/vaatlusvork/. The Tartu-Tõravere weather instrumentation is denoted on the Environment Agency's map by a green square lying 20 km east of the principal fully Estonian lake, Võrtsjärv.  Tartu-Tõravere is one of just three continuously manned stations in the Estonia's network of roughly 20 meteorological posts. (All but two of the others, likewise denoted by green squares, are roboticized, and operated remotely. The many coloured disks on the map denote not meteorology, but posts for the aquatic monitoring of the sea-land edge (yellow), of  bog-or-swamp (red),  and of rivers or lakes (blue).). Lightning strikes are monitored at Tartu-Tõravere in radio. Special attention is given, in a longstanding pair of local meteorological traditions,  to actinometry and to cloud taxonomy. Apart from meteorology, the Tartu-Tõravere station operates a magetometry hut - a facility of some special significance at present, with the North magnetic pole now moving rapidly, and with the next outright reversal in the Earth's magnetic poles now coming due. 

[This is the end of the current blogspot posting.]
Sunday, 23 December 2018

Toomas Karmo: Jõulumõtted, "Koduse Koli" mereoperatsioonide lõpupäevil/ Christmas reflections, as "Operation Eastward Ho!" Maritime Operations Wind Down

Kvaliteedihinnang: - Quality assessment:

Selle viiepallilise skaala kohaselt, mis kehtib praegu Eestis, ja kindlasti ka naaberriikides, ja on tuttav kadunud, mitte tagantjärele leinatud, NSVL-i akadeemilise elu vaatlejatele (siin rakendades neid kergeid, lõtvu, kriteeriume, mida Kmo rakendab oma nõgises fantaseeritud "Aleksandr Stepanovitsh Popovi nimelises sangarliku raadio instituudis" ja oma nõgises fantaseeritud "Nikolai Ivanovitsh Lobatshevki nimelises sotsialistliku matemaatika instituudis" - kus, fantaasias ette kujutatud kaksikinstituutide lõdva ja vähenõudliku hindamisreeglite kohaselt 1/5 on "eepiline läbikukkukmine", 2/5 "läbikukkumine, mis poli nii katastrofaalne, et eepilusust saavutada", 3/5 on "kehvavõitu läbipääsemine", 4/5 on "hea" ja 5/5 on "eeskujulik": 3/5. Põhjendus: Tähtis teema leidis veidi kiire käsitluse. -  On the 5-point scale current in Estonia, and surely in nearby nations, and familiar to observers of the academic arrangements of the late, unlamented, Union of Soviet Socialist Republics (applying the easy and lax standards Kmo deploys in his grubby imaginary "Aleksandr Stepanovitsh Popovi nimeline sangarliku raadio instituut" (the "Alexandr Stepanovitch Popov Institute of Heroic Radio") and his  grubby imaginary "Nikolai Ivanovitsh Lobatshevski nimeline sotsalitsliku matemaatika instituut" (the "Nicolai Ivanovich Lobachevsky Institute of Socialist Mathematics") - where, on the lax and easy grading philosophy of the twin Institutes, 1/5 is "epic fail", 2/5 is "failure not so disastrous as to be epic", 3/5 is "mediocre pass", 4/5 is "good", and 5/5 is "excellent"): 3/5. Justification: An important theme got treated a little rapidly.  


Variandikroonika: - Revision history:

Kõik kalendrip
äevad-kellaajad variandikroonikas on ära toodud UTC-s. UTC, ehk "Maailmakell", on vana GMT-i, ehk "Greenwich Mean Time"-i, täpsustus. Tarvitusel on ISO ettekirjutatud YYYYMMDDThhmmZ ajastembi formaat (kusjuures YYYY on UTC aasta, MM UTC kuu, DD UTC kuupäev, hh UTC tunniarv, mm UTC minutiarv). UTC praegu jookseb Toronto tsiviilkellast 5 tundi ette, Tallinna tsiviilkellast 2 tundi taga. - All times in these blog "revision histories" are stated in UTC (Universal Coordinated Time/ Temps Universel Coordoné,  a precisification of the old GMT, or "Greenwich Mean Time"), in the ISO-prescribed YYYYMMDDThhmmZ timestamping format. UTC currently leads Toronto civil time by 5 hours and currently lags Tallinn civil time by 2 hours. 
 
 • 20181223T1720Z/variant 1.0.0: Kmo laadis piisavalt  lihtivud tööd blogspoti serverile. Ta jättis enda kätte õiguse teha veel pisikesi, sisusliselt tähtsusetuid, puhtkosmeetilisi õiendusi, järgmise 48 tunni jooksul, kui siin protkollimata variandid 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, ...   - Kmo uploaded an adequately  polished version to the blogspot server. He reserved the right to make further tiny, nonsubstantive, purely cosmetic, tweaks, over the coming 48 hours, as here-undocumented versions 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, ... . 
[HOIATAV TEAVE: Tunduvalt vigane bloggeri-nimeline serveri tarkvara on viimaste kuude jooksul näidanud kalduvusi paigutada soovimatut valgevahet niimõnesse siia laaditud esseesse. Kui tundub, et ekraan lõpeb tühja ruumiga, tuleb veel allapoole liikuda, hiire abil. Essee lõpp ei ole käes enne, kui esineb tavaline bloggeri sõnum "Posted by Toomas (Tom) Karmo at". - Bloggeri tarkvara on ka näidanud kalduvusi, vähemalt kui rakendatud minu varema, aegunud, veebi esseedekirjutamise brauseri kaudu, toota HTML-i, mida eri allalaadivad brauserid formaadivad erinevatel viisidel. Mõned allalaadivad brauserid on võimalikult vahest mitte korralikult sisse lugenud kõik need "Cascading Style Sheets'e" (CSS-e), mis igas tavalises veebibrausers juhivad lehekülje servade, kõrvalparagrahvide jms. paigutamist. Kui Te oletate, et Teie kasutuselevõetud brauseris esineb CSS-e probleeme, olge kannatlikud: tõenäone on, et ehkki osa sisust on paigutatud mõnda veidrasse kohta (näiteks, brauseri alumise serva vastu, kui ta pidanuks minema parema serva vastu), siiski kõik serveri sisu on lükatud Teie brauserisse ühte või teisse kätteleitavasse paika. - Viimaseks, on võimalik et on bloggeri iseärasusi-eksitusi, väljaspool minu kontrolli, tähtede suuruse määramises, ridade vahemaa määramises või trükiploki parema serva õgvendamisstiili määramises. - Kes soovib aidata sääraste veebivigade parandamisega, või kes soovib ka teisigi tehnilisi nõuandeid pakkuda, võiks julgesti mulle kirjutada aadressil Toomas.Karmo@gmail.com. - CAUTION: A bug in the blogger server-side software has in some past months shown a propensity to insert inappropriate whitespace at some points in some of my posted essays. If a screen seems to end in empty space, keep scrolling down. The end of the posting is not reached until the usual blogger "Posted by Toomas (Tom) Karmo at" appears. - The bloggersoftware has also shown a propensity, at any rate when coupled with my erstwhile, out-of-date, Web-authoring uploading browser, to generate HTML that gets formatted in different ways on different downloading browsers. Some downloading browsers have sometimes perhaps not correctly read in the entirety of the "Cascading Style Sheets" (CSS) which on all ordinary Web servers control the browser placement of margins, sidebars, and the like. If you suspect CSS problems in your particular browser, be patient: it is probable that while some content has been shoved into some odd place (for instance, down to the bottom of your browser, where it ought to appear in the right-hand margin), all the server content has been pushed down into your browser in some place or other. - Finally, there may be bloggervagaries, outside my control, in font sizing or interlinear spacing or right-margin justification. - Anyone inclined to help with trouble-shooting, or to offer other kinds of technical advice, is welcome to write me via Toomas.Karmo@gmail.com.]

(A) Oma pealkirjast hoolimata, istun praegu merest kaugel Tartumaal, Nõo vallas, Tõravere alevikus, oma suures töötoas observatooriuimi peahoone läheduses. Homme algavad kauakestvad perekonnapühad, vist kahes erinevas Eesti linnas järjestikku. Praegu tahaksin fotode abil Heldele Lugejale kirjeldada siinset vaikselt peetud neljandat advendipüha.  - My title headline notwithstanding, I am sitting at present far from the sea, in Tartu County, in Nõo Commune, in the Tõravere hamlet, in my big workroom near the observatory Administration Building.  The long-drawn-out family holiday celebrations start tomorrow, apparently in two different Estonian cities in their turn. At the moment, I would like to describe for the Gentle Reader, with the help of photos, my quietly celebrated local Fourth Sunday in Advent. [NOTE ADDED: The coast lies roughly 100 km to my west.] 

Kui tore, ka kui muusikaliselt korrektne, oli Missa, Tartu katoliku kirikus, Tõraverest 20 km eemal! Nüüd on aga kohvi joodud kirikulistega, kringlitükk söödud, seega tagasisõidu aeg käes. - Such a wonderful, and also musically correct, Mass, in the Tartu Catholic church, about 20 km from Tõravere! Now the parochial coffee and kringel have been consumed, and so it is time for the journey home. [NOTE ADDED: Estonians everywhere, both at home and abroad (for instance, in the Canadian postwar diaspora) serve their coffee at their more fastidiously catered public functions with "kringel", a rather heavy sweet cake baked in the shape of an oven-sized prezel.


Istun Tartu jaama kohvikus. Rong väljub 15.04, umbes tunni või poole tunni pärast. Hetkel saab pisut Vana Testamendi heebrea keelt õppida, kohvikuvaikuses. Fotos ongi näha minu teetass ja minu hästi kulunud Pratico-Van Pelti keeleõpik. - I am sitting in the Tartu station café. The train pulls out at 15.04, in roughly an hour or a half-hour. At the moment, it is possible to study a bit of Old Testament Hebrew, in the silence of the eatery. In the photo, my teacup can be seen, and also my well-worn Pratico-Van Pelt Hebrew manual. [NOTE ADDED: The station (the café, and also its small suite of waiting rooms) has in the last few years been restored to its  general Victorian appearance, from around 1876. The café features exposed brick and rough woodwork. In the waiting rooms are wooden benches, and also quite a few glass cases and wall displays, illustrating the history of the old "Baltische Eisenbahn". I am fond of a wall-mounted reproduction of an old timetable, giving details of services to Berlin-Vienna.]  Rong jõudis Tõraverre umbes 15.24, mõni minut pärast loojangut. Talvine matk hõlmab umbkaudselt 1.5 km, rongipeatusest minu korterihoone eesukseni. Praegu, võib-olla mitte veel selle jaltuskäigu poole maa pealt, paistab puuridade keskelt observatooriumi peahoone esikfassaadi keskmine lõik. - The train reached Tõravere around 15.24, some minutes after sunset. The wintry walk extends over about 1.5 km, from the railway platform to the front door of my apartment building. At the moment, perhaps not yet halfway in this hike, the central portion of the main facade of the observatory Administration Building appears between rows of trees. 


(B) Asudes siin merelt kaugel, ometi mõtlen ma merendusele.  Osaliselt tuleb see juba sellest, et iga observatoorium, Eesti oma väike teaduselaev kaasa arvatud, on alus Jumala Mereväes. Kuid osaliselt, tõsi öelda, on selline mõttelend tänavu ka sellest tingitud, et minu umbes 2000-st Kanadast saadetud köitest on umbes 315 soolaveega kokku puutunud, seega tekitades mul kindlustusameti paberiteajamist. Nagu näitavad vastava spetsialisti hiljutitehtud hõbenitraadi korduvad katsed, sündis kahju tõenäoliselt minu koorma Montréali-Bremerhaveni lõigul. Oletaksin, et õnnetus tuli siis, kui lained peksid üle parda, minu (võimalikult pardalasuva) 20-jalgse konteineri vastu. - Situated far from the sea as I am, I nevertheless think of seafaring. In part this stems already from the fact that every observatory, Estonia's little astrophysical vessel included, is a hull in God's Navy. But in part also, if the truth be told, my maritime thinking this year stems from the fact that of my roughly 2000 book volumes shipped from Canada, about 315 have come into contact with brine, thereby triggering insurance paperwork. As the repeated silver-nitrate trials of an insurance specialist show, the damage probably occurred on the Montréal-Bremerhaven leg. I would presume the misfortune to have occurred when waves broke over the deck, against my (probably deck-stowed) 20-foot container. 

Siinjuures tahaksin Lahkele Lugejale pakkuda oma tõlke Charles Dickens'i jõuluklassikust, noppides sealt tõlikimiseks välja vaid lühikest merega seotud lõiku. Klassikut oma täies ulatuses on kerge kätte saada originaalkeeles, näiteks aadressil https://www.gutenberg.org/files/46/46-h/46-h.htm. - I would like herewith to offer the Gentle Reader my translation from Charles Dickens's Christmas classic, picking out for my translation just that short passage which connects with seafaring. The unabridged classic is easily obtained in its original English, for instance from https://www.gutenberg.org/files/46/46-h/46-h.htm


Scrooge' i ehmutuseks, kui ta tagasipoole vaatas, nägi ta maa lõppu, kui kohutav seljatagune kivihari; ja tema kõrva ajas kurdiks vete mürin, kui meri rullus ja möirgas, raevutsedes keset neid hirmsaid koopaid, mida ta oli välja uuristanud, oma kurjatahtlikus maapinna õõnestamispüüdluses. - To Scrooge’s horror, looking back, he saw the last of the land, a frightful range of rocks, behind them; and his ears were deafened by the thundering of water, as it rolled and roared, and raged among the dreadful caverns it had worn, and fiercely tried to undermine the earth. 

Ehitatuna trööstitu uppunud kari otsa, mille peal merevesi aina küüris ja peksis, metsiku aasta läbi, seisis - mõni viis versta rannast - üksildane  majakas. Suured vetikate hunnikud haarasid selle alusest kinni, ja tormilinnud - võinuks oletada, et tuulest sündinud, nagu vetikadki veest - tõusid ja langesid majakapaiga ümber, nagu need samad lainedki, mida need linnud oma madalate lendudega riivasid. - Built upon a dismal reef of sunken rocks, some league or so from shore, on which the waters chafed and dashed, the wild year through, there stood a solitary lighthouse. Great heaps of sea-weed clung to its base, and storm-birds—born of the wind one might suppose, as sea-weed of the water—rose and fell about it, like the waves they skimmed.

Kuid ka siin, kaks meest, kelle kohustuseks oli majakalambi hooldamine, olid tule teinud, mis läbi paksu kiviseina pilu heitis oma heleduse kiirt õudsale merepinnale. Pannes oma parkunud käed kokku üle karedapinnalise laua, mille juures nad istusid, soovisid nad üksteisele oma joogitoobritega häid pühi; ja üks neist - pealegi see vanem, tema nägu kannatanud ja armides raskete ilmade tagajärjena, nagu mõne vanunenud laeva vöörifiguur - alustas jõulise lauluga, mis oli juba iseenesest mõni Tormituul. - But even here, two men who watched the light had made a fire, that through the loophole in the thick stone wall shed out a ray of brightness on the awful sea. Joining their horny hands over the rough table at which they sat, they wished each other Merry Christmas in their can of grog; and one of them: the elder, too, with his face all damaged and scarred with hard weather, as the figure-head of an old ship might be: struck up a sturdy song that was like a Gale in itself.

Scrooge'i vaimuilmast teejuht kihutas aga edasi, üle musta ja hoova mere - edasi, edasi - kuni, olles kaugel (nagu ta seda Scrooge'ile seletas) igast rannast, sattusid nad laevale. Nad seisid tüürimehe kõrval, roolil; nad peatusid vöörivahi kõrval; naid seisid vahiohvitseride seltsis; tumedad, tontlikud kujud kõik, igaüks oma ametipostil; kuid iga mees nende seast umises mõnda jõuluviisi, või mõlgutuas mõnda jõulumõtet, või pajatas summutatud häälel oma ligiseisvale ametivennale mõnest ammuläinud jõuluajast, mille jutu juures oli tal oma kodupoole suunatud lootusi.  Ja igal mehel pardal, olgu ta kas ärkvel või tukkumas, kas iseloomult hea või vastupidi, oli pakkunud mõne heatahtlikuma sõna oma ligemesele selle päeva jooksul kui ta seda oli teinud ükskõik millel teisel päeval oma aastaringis; ja oli mingisugusel määral osalenud selle päeva pidutsemistel; ja oli endale meelde tuletanud need, kes olid kauguste tagant talle südamelähedased, olles ka teadlik, et neilgi oli rõõm teda meelde tuletada. - Again the Ghost sped on, above the black and heaving sea—on, on—until, being far away, as he told Scrooge, from any shore, they lighted on a ship. They stood beside the helmsman at the wheel, the look-out in the bow, the officers who had the watch; dark, ghostly figures in their several stations; but every man among them hummed a Christmas tune, or had a Christmas thought, or spoke below his breath to his companion of some bygone Christmas Day, with homeward hopes belonging to it. And every man on board, waking or sleeping, good or bad, had had a kinder word for another on that day than on any day in the year; and had shared to some extent in its festivities; and had remembered those he cared for at a distance, and had known that they delighted to remember him.(C) See olgu minu mitmele lugejale - pereringis Eestis; teistele pereliikmetele, hõimudele, sõpradele rahutu ookeani taga Kanadas, ja mujalgi; vahetevahelt raskevõitu isikutele Kanada munitsipaalses elus ning Venemaa Föderatsiooni luureametis - mu parimate soovidega koostatud jõulukaardiks. Jõululapse rahu tulgu teile kõigile. Ja head pühade algust!  - Let this be my Christmas card, put together with my best wishes for my many readers - for the family circle in Estonia; for friends and other family, including those across the restless ocean in Canada; and for occasionally problematic individuals in Canadian municipal life and in the Russian state-security establishment. May the peace of the Christmas Child be with you all. And a happy start to the holidays!   


Toomas Karmo